Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 2. aprilli 2020. aasta otsus –komisjon versus Poola, komisjon versus Ungari, komisjon versus Tšehhi Vabariik

(liidetud kohtuasjad C-715/17, C-718/17 ja C-719/17)1

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Otsused (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 – Nende otsuste artikli 5 lõiked 2 ja 4–11 – Ajutised meetmed rahvusvahelise kaitse valdkonnas Kreeka Vabariigi ja Itaalia Vabariigi toetamiseks – Hädaolukord, mida iseloomustab kolmandate riikide kodanike ootamatu sissevool teatavate liikmesriikide territooriumile – Nende kodanike ümberpaigutamine teiste liikmesriikide territooriumile – Ümberpaigutamismenetlus – Liikmesriikide kohustus avaldada korrapäraselt ja vähemalt iga kolme kuu tagant nende rahvusvahelise kaitse taotlejate arv, keda saab kiiresti nende territooriumile ümber paigutada – Edasised tegeliku ümberpaigutamiseni viivad kohustused – Liikmesriikide huvid seoses riikliku julgeoleku ja avaliku korraga – Liikmesriigi võimalus tugineda ELTL artiklile 72, et mitte kohaldada siduvaid liidu õigusakte)

Kohtumenetluse keeled: tšehhi, ungari ja poola

Pooled

(Kohtuasi C-715/17)

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils ja A. Tokár)

Kostja: Poola Vabariik (esindajad: E. Borawska-Kędzierska ja B. Majczyna)

Poola Vabariigi toetuseks menetlusse astujad: Tšehhi Vabariik (esindajad: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš ja A. Brabcová), Ungari (esindaja: M. Z. Fehér)

(Kohtuasi C-718/17)

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils ja A. Tokár)

Kostja: Ungari (esindajad: M. Z. Fehér ja G. Koós)

Ungari toetuseks menetlusse astujad: Tšehhi Vabariik (esindajad: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš ja A. Brabcová), Poola Vabariik (esindajad: E. Borawska-Kędzierska ja B. Majczyna)

(Kohtuasi C-719/17)

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils ja A. Tokár)

Kostja: Tšehhi Vabariik (esindajad: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš ja A. Brabcová)

Tšehhi Vabariigi toetuseks menetlusse astujad: Ungari (esindaja: M. Z. Fehér) Poola Vabariik (esindajad: E. Borawska-Kędzierska ja B. Majczyna)

Resolutsioon

Liita kohtuasjad C-715/17, C-718/17 ja C-719/17 kohtuotsuse huvides.

Kuna Poola Vabariik ei avaldanud korrapäraselt ja vähemalt iga kolme kuu tagant nende rahvusvahelise kaitse taotlejate arvu, keda saab kiiresti tema territooriumile ümber paigutada, siis on Poola Vabariik alates 16. märtsist 2016 rikkunud nõukogu 14. septembri 2015. aasta otsuse (EL) 2015/1523, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks, artikli 5 lõikest 2 ja nõukogu 22. septembri 2015. aasta otsuse (EL) 2015/1601, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks, artikli 5 lõikest 2 tulenevaid kohustusi ning sellest tulenevalt nende mõlema otsuse artikli 5 lõigetest 4–11 tulenevaid edasisi ümberpaigutamiskohustusi.

Kuna Ungari ei avaldanud korrapäraselt ja vähemalt iga kolme kuu tagant nende rahvusvahelise kaitse taotlejate arvu, keda saab kiiresti tema territooriumile ümber paigutada, siis on Ungari alates 25. detsembrist 2015 rikkunud otsuse 2015/1601 artikli 5 lõikest 2 tulenevaid kohustusi ning sellest tulenevalt selle otsuse artikli 5 lõigetest 4–11 tulenevaid edasisi ümberpaigutamiskohustusi.

Kuna Tšehhi Vabariik ei avaldanud korrapäraselt ja vähemalt iga kolme kuu tagant nende rahvusvahelise kaitse taotlejate arvu, keda saab kiiresti tema territooriumile ümber paigutada, siis on Tšehhi Vabariik alates 13. augustist 2016 rikkunud otsuse 2015/1523 artikli 5 lõikest 2 ja otsuse 2015/1601 artikli 5 lõikest 2 tulenevaid kohustusi ning sellest tulenevalt nende mõlema otsuse artikli 5 lõigetest 4–11 tulenevaid edasisi ümberpaigutamiskohustusi.

Jätta Poola Vabariigi kohtukulud kohtuasjades C-715/17, C-718/17 ja C-719/17 tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud kohtuasjas C-715/17.

Jätta Ungari kohtukulud kohtuasjades C-715/17, C-718/17 ja C-719/17 tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud kohtuasjas C-718/17.

Jätta Tšehhi Vabariigi kohtukulud kohtuasjades C-715/17, C-718/17 ja C-719/17 tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud kohtuasjas C-719/17.

____________

1 ELT C 112, 26.3.2018.