Language of document :

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 2 kwietnia 2020 r. – Komisja Europejska / Rzeczpospolita Polska; Komisja / Węgry; Komisja / Republika Czeska

(Sprawy połączone C-715/17, C-718/17 i C-719/17)1

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Decyzje (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 – Artykuł 5 ust. 2 i 4–11 każdej z tych decyzji – Środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Republiki Greckiej i Republiki Włoskiej – Nadzwyczajna sytuacja charakteryzująca się nagłym napływem obywateli państw trzecich na terytorium niektórych państw członkowskich – Relokacja tych obywateli na terytorium innych państw członkowskich – Procedura relokacji – Obowiązek regularnego podawania przez państwa członkowskie, nie rzadziej niż co trzy miesiące, liczby osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, które można szybko relokować na ich terytorium – Pozostałe obowiązki w celu dokonania rzeczywistej relokacji – Interesy państw członkowskich związane z bezpieczeństwem narodowym lub porządkiem publicznym – Możliwość powołania się przez państwo członkowskie na art. 72 TFUE w celu odstąpienia od stosowania aktów prawa Unii o charakterze obligatoryjnym

Języki postępowania: czeski, węgierski i polski

Strony

(Sprawa C-715/17)

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Stobiecka-Kuik, G. Wils i A. Tokár, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: E. Borawska-Kędzierska i B. Majczyna, pełnomocnicy)

Interwenci popierający Rzeczpospolitą Polską: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš i A. Brabcová, pełnomocnicy), Węgry (przedstawiciel: Z. Fehér, pełnomocnik)

(Sprawa 718/17)

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils i A. Tokár, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Węgry (przedstawiciele: Z. Fehér i G. Koós, pełnomocnicy)

Interwenci popierający Węgry: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš i A. Brabcová, pełnomocnicy), Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: E. Borawska-Kędzierska i B. Majczyna, pełnomocnicy)

(Sprawa 719/17)

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: Z. Malůšková, A. Stobiecka-Kuik, G. Wils i A. Tokár, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš i A. Brabcová, pełnomocnicy)

Interwenci popierający Republikę Czeską: Węgry (przedstawiciel: Z. Fehér, pełnomocnik), Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: E. Borawska-Kędzierska i B. Majczyna, pełnomocnicy)

Sentencja

Sprawy C-715/17, C-718/17 i C-719/17 zostają połączone do celów wydania wyroku.

Nie podając regularnie, nie rzadziej niż co trzy miesiące, odpowiedniej liczby osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, które można szybko relokować na jej terytorium, Rzeczpospolita Polska od dnia 16 marca 2016 r. uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążyły na mocy art. 5 ust. 2 decyzji Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji i art. 5 ust. 2 decyzji Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji, a w konsekwencji pozostałym zobowiązaniom dotyczącym relokacji, które na niej ciążyły na mocy art. 5 ust. 4–11 każdej z tych dwóch decyzji.

Nie podając regularnie, nie rzadziej niż co trzy miesiące, odpowiedniej liczby osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, które można szybko relokować na ich terytorium, Węgry od dnia 25 grudnia 2015 r. uchybiły zobowiązaniom, które na nich ciążyły na mocy art. 5 ust. 2 decyzji 2015/1601, a w konsekwencji pozostałym zobowiązaniom dotyczącym relokacji, które na nich ciążyły na mocy art. 5 ust. 4–11 tej decyzji.

Nie podając regularnie, nie rzadziej niż co trzy miesiące, odpowiedniej liczby osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, które można szybko relokować na jej terytorium, Republika Czeska od dnia 13 sierpnia 2016 r. uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążyły na mocy art. 5 ust. 2 decyzji 2015/1523 i art. 5 ust. 2 decyzji 2015/1601, a w konsekwencji pozostałym zobowiązaniom dotyczącym relokacji, które na niej ciążyły na mocy art. 5 ust. 4–11 każdej z tych dwóch decyzji.

Rzeczpospolita Polska pokrywa własne koszty w sprawach C-715/17, C-718/17 i C-719/17 oraz koszty poniesione przez Komisję w sprawie C-715/17.

Węgry pokrywają własne koszty w sprawach C-715/17, C-718/17 i C-719/17 oraz koszty poniesione przez Komisję w sprawie C-718/17.

Republika Czeska pokrywa własne koszty w sprawach C-715/17, C-718/17 i C-719/17 oraz koszty poniesione przez Komisję w sprawie C-719/17.

____________

1 Dz.U. C 112 z 26.3.2018.