Language of document :

2021 m. kovo 23 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG / the-trading-company GmbH

(Byla C-179/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG

Kita kasacinio proceso šalis: the-trading-company GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar vien dėl gamintojo garantijos buvimo savaime atsiranda pareiga teikti informaciją pagal Direktyvos 2011/83/ES1 6 straipsnio 1 dalies m punktą?

2.    Tuo atveju, jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar tam, kad atsirastų pareiga teikti informaciją pagal Direktyvos 2011/83 6 straipsnio 1 dalies m punktą, pakanka prekiautojo pasiūlyme paminėti gamintojo garantiją, ar ši pareiga atsiranda, jei vartotojui tokia nuoroda iš karto akivaizdi? Taip pat neaišku, ar teikti informaciją privaloma ir tuo atveju, jei vartotojui iš karto akivaizdu, kad prekiautojas tik pateikia gamintojo informaciją apie garantiją?

3.    Ar pagal Direktyvos 2011/83/ES 6 straipsnio 1 dalies m punktą reikalaujamoje informacijoje apie gamintojo garantijos buvimą ir sąlygas turi būti nurodyti tokie pat duomenys, kaip garantijoje pagal 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų2 6 straipsnio 2 dalį, ar pakanka mažiau duomenų?

____________

1 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011, p. 64).

2 OL L 171, 1999, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 4 t., p. 223.