Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 16. července 2020 – Evropská komise v. Rumunsko

(Věc C-549/18)1

„Nesplnění povinnosti státem – Článek 258 SFEU – Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu – Směrnice (EU) 2015/849 – Neprovedení nebo nesdělení prováděcích opatření – Článek 260 odst. 3 SFEU – Návrh na uložení povinnosti zaplatit paušální částku “

Jednací jazyk: rumunština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: T. Scharf, L. Flynn, G. von Rintelen, L. Nicolae a L. Radu Bouyon, zmocněnci)

Žalované: Rumunsko (zástupci: původně C.-R. Canţăr, E. Gane, L. Liţu a R. I. Haţieganu, poté E. Gane, L. Liţu a R. I. Haţieganu, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalované: Belgické království (zástupci: C. Pochet, P. Cottin a J.-C. Halleux, zmocněnci), Estonská republika (zástupkyně: N. Grünberg, zmocněnkyně), Francouzská republika (zástupci: A.-L. Desjonquères, B. Fodda a J.-L. Carré, zmocněnci), Polská republika (zástupce: B. Majczyna, zmocněnec)

Výrok

Rumunsko tím, že ve lhůtě stanovené v odůvodněném stanovisku ze dne 8. prosince 2017 nepřijalo právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES, a tudíž tyto předpisy nesdělilo Evropské komisi, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 67 směrnice 2015/849.

Rumunsku se ukládá povinnost zaplatit Evropské komisi paušální částku ve výši 3 000 000 eur.

Rumunsku se ukládá náhrada nákladů řízení.

Belgické království, Estonská republika, Francouzská republika a Polská republika ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 381, 22.10.2018.