Language of document :

Euroopa Kohtu (suur koda) 16. juuli 2020. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Rumeenia

(kohtuasi C-549/18)1

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine – ELTL artikkel 258 – Finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine – Direktiiv (EL) 2015/849 – Ülevõtmata jätmine ja/või ülevõtmismeetmetest teatamata jätmine – ELTL artikli 260 lõige 3 – Põhisumma väljamõistmise nõue)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Scharf, L. Flynn, G. von Rintelen, L. Nicolae ja L. Radu Bouyon)

Kostja: Rumeenia (esindajad: C.-R. Canţăr, E. Gane, L. Liţu ja R. I. Haţieganu, hiljem kolm viimast)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Belgia Kuningriik (esindajad: C. Pochet, P. Cottin ja J.-C. Halleux), Eesti Vabariik (esindaja: N. Grünberg), Prantsuse Vabariik (esindajad: A.-L. Desjonquères, B. Fodda ja J.-L. Carré), Poola Vabariik (esindaja: B. Majczyna)

Resolutsioon

Kuna Rumeenia ei ole 8. detsembri 2017. aasta põhjendatud arvamuses määratud tähtaja möödudes vastu võtnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ, järgimiseks vajalikke õigus- ja haldusnorme ning järelikult ei ole nendest Euroopa Komisjonile teatanud, siis on ta rikkunud direktiivi 2015/849 artiklist 67 talle tulenevaid kohustusi.

Mõista Rumeenialt Euroopa Komisjoni kasuks välja põhisumma 3 000 000 eurot.

Mõista kohtukulud välja Rumeenialt.

Jätta Belgia Kuningriigi, Eesti Vabariigi, Prantsuse Vabariigi ja Poola Vabariigi kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 ELT C 381, 22.10.2018.