Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Alicante (Španělsko) dne 25. června 2015 – Ana María Palacios Martínez v. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Věc C-307/15)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia Provincial de Alicante

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Ana María Palacios Martínez

Odpůrkyně: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Předběžné otázky

Je slučitelné se zásadou nezávaznosti uznanou v čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 19931 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách, že účinky navrácení plynoucí z prohlášení neplatnosti v důsledku zneužívající povahy klauzule o minimálním úroku obsažené v úvěrové smlouvě se nepřenáší zpět k datu uzavření smlouvy, ale k pozdějšímu datu?

Je kritérium dobré víry zúčastněných kruhů, které slouží jako základ pro omezení zpětné účinnosti plynoucí ze zneužívající klauzule zneužívající klauzule autonomním pojmem unijního práva, který musí být všemi členskými státy vykládán jednotně?Jaké předpoklady musí v případě kladné odpovědi být splněny pro určení existence dobré víry zúčastněných kruhů?V každém případě, je v souladu s dobrou vírou zúčastněných kruhů jednání prodávajícího či poskytovatele, [který] při přípravě smlouvy způsobil nedostatek transparentnosti určující zneužívající povahu klauzule?Je riziko závažných obtíží, které slouží jako základ pro omezení zpětné účinnosti plynoucí ze zneužívající klauzule autonomním pojmem unijního práva, který musí být všemi členskými státy vykládán jednotně?Jaká kritéria musí v případě kladné odpovědi být zohledněna?Musí být riziko závažných obtíží posuzováno p

ouze s přihlédnutím k riziku pro prodávajícího či poskytovatele, nebo také s přihlédnutím k obtížím, které vznik

nou spotřebiteli v důsledku nevrácení všech částek zaplacených na základě uvedené klauzule o minimálním úroku?

____________

1     Úř. věst. L 95, s. 29