Language of document :

1. veebruaril 2021 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik

(kohtuasi C-60/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: W. Roels ja V. Uher)

Kostja: Belgia Kuningriik

Hageja nõuded

Komisjon palun Euroopa Kohtul:

tuvastada, et säilitades normid, mille kohaselt:

keelatakse maha arvata elatist või seda ja täiendavat elatist asendavat kapitali maksustatavast tulust, mida saavad Belgia mitteresidentidest elatiskohustuslased, kes saavad seal oma kutsealasest sissetulekust vähem kui 75%, ja kes ei saa kasutada sama mahaarvamist enda residentsuse liikmesriigis, kuna selles liikmesriigis on nende maksustatav tulu liiga väike,

on Belgia Kuningriik rikkunud Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklist 45 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu (EMP) artiklist 28 tulenevaid kohustusi, ja

mõista kohtukulud välja Belgia Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamisel tugineb komisjon ühele väitele ja leiab, et vaidlusalused õigusnormid võivad pärssida mitteresidentidest maksukohustuslastele aluslepingutega tagatud liikumisvabaduste kasutamist, milleks on täpsemalt ELTL artiklis 45 ja EMP artiklis 28 ette nähtud töötajate liikumisvabadus.

Nimelt mitteresidendist maksukohustuslaselt, kes ei saa Belgias vähemalt 75% oma kutsealasest maksustatavast sissetulekust ja kes ei saa tegelikult oma residentsuse liikmesriigis tulust maha arvata elatist, sest ta ei saa selles liikmesriigis piisavalt maksustatavat tulu, võtavad Belgia õigusnormid igasuguse võimaluse elatist maha arvata. Kuid Euroopa Kohtu praktikast ja eelkõige 10. mai 2012. aasta otsusest kohtuasjas C-39/10: Euroopa Komisjon vs. Eesti nähtub, et sellisel juhul peab töökoha liikmesriik võtma arvesse mitteresidendist maksukohustuslase isiklikke ja perekondlikke asjaolusid.

____________