Language of document :

Žaloba podaná 1. februára 2021 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo

(vec C-60/21)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: W. Roels a V. Uher, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Belgické kráľovstvo si tým, že ponechalo v platnosti ustanovenia, podľa ktorých:

je platiteľom renty, ktorí nie sú rezidentmi v Belgicku a ktorí poberajú v tomto štáte menej než 75 % príjmu zo svojej zárobkovej činnosti, odopreté odpočítať výživné alebo kapitál predstavujúci toto výživné a doplnkový dôchodok zo zdaniteľného príjmu, pričom nemôžu uplatniť ten istý odpočet vo svojom členskom štáte pobytu z dôvodu ich nízkeho príjmu zdaniteľného v tomto štáte,

nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článku 28 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHS), a

uložil Belgickému kráľovstvu povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia na podporu svojej žaloby uvádza jediný žalobný dôvod, ktorý sa zakladá na tvrdení, že dotknutá právna úprava môže odradiť daňovníkov nerezidentov vykonávať voľný pohyb pracovníkov stanovený článkom 45 ZFEÚ a článkom 28 Dohody o EHP.

Daňovníkovi nerezidentovi, ktorého príjem z jeho zdaniteľnej zárobkovej činnosti je v Belgicku nižší než 75 % a ktorý si nemôže účinne uplatniť odpočet výživného vo svojom štáte pobytu z dôvodu nedostatočného príjmu zo zárobkovej činnosti v tomto členskom štáte, je totiž belgickou právnou úpravou odopreté, aby si uplatnil akýkoľvek odpočet týchto rent. Z judikatúry Súdneho dvora a najmä z jeho rozsudku z 10. mája 2012 vo veci C-39/10, Komisia/Estónsko, pritom vyplýva, že v podobnom prípade prislúcha štátu zamestnania zohľadniť osobnú a rodinnú situáciu daňovníka nerezidenta.

____________