Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 3. února 2021 – Iveco Orecchia SpA v. APAM Esercizio SpA

(Věc C-68/21)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Iveco Orecchia SpA

Žalovaná: APAM Esercizio SpA

Předběžné otázky

Je s unijním právem – a zejména s ustanoveními směrnice 2007/46/ES1 (uvedenými v článcích 10, 19 a 28 uvedené směrnice Společenství), jakož i zásadami rovného zacházení a nestrannosti, plné konkurenceschopnosti a řádné správy – slučitelné, že prostřednictvím zvláštního odkazu na dodávky náhradních dílů pro autobusy určené pro veřejnou dopravu na základě veřejné zakázky může zadavatel přijmout náhradní díly určené pro konkrétní vozidlo, které vyrobil jiný výrobce než výrobce vozidla, tudíž neschválené společně s vozidlem, které spadají do jednoho z typů konstrukčních částí, na které se vztahují technické předpisy uvedené v příloze IV výše uvedené směrnice (Soupis požadavků pro ES schválení typu vozidla), a nabídnuté v zadávacím řízení bez přiložení certifikátu schválení typu a bez jakýchkoli informací o skutečném schválení typu, a naopak na základě předpokladu, že schválení typu není nezbytné, protože stačí pouze prohlášení o rovnocennosti se schváleným originálem poskytnuté uchazečem?

Je s unijním právem – a zejména s čl. 3 bodem 27 směrnice 2007/46/ES – slučitelné, že ve vztahu k dodávkám náhradních dílů pro autobusy určené pro veřejnou dopravu na základě veřejné zakázky je umožněno, aby se soutěžitel sám označil za „výrobce“ konkrétního neoriginálního náhradního dílu určeného pro konkrétní vozidlo, zejména pokud spadá do některého z typů konstrukčních částí, na které se vztahují technické předpisy uvedené v příloze IV (Soupis požadavků pro ES schválení typu vozidla) směrnice 2007/46/ES, nebo musí uvedený soutěžitel naopak prokázat – pro každý z takto nabízených náhradních dílů a pro potvrzení jejich rovnocennosti s technickými specifikacemi zadávacího řízení – že je osobou odpovědnou vůči schvalovacímu orgánu za všechny aspekty schvalovacího procesu, jakož i za shodnost výroby a příslušnou úroveň kvality, a že přímo realizuje alespoň některé fáze výroby konstrukční části podléhající schválení typu, přičemž pokud tomu tak je, jakým způsobem musí být tento důkaz poskytnut?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. 2007, L 263, s. 1).