Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) 4. februára 2021 – SIA „PRODEX“/Valsts ieņēmumu dienests

(vec C-72/21)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa a navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: SIA „PRODEX“

Žalovaná a odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa kombinovaná nomenklatúra, ktorá je uvedená v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku1 , zmenenej nariadením Komisie (EÚ) č. 1006/2011 z 27. septembra 20112 , vykladať v tom zmysle, že podpoložka 4418 20 kombinovanej nomenklatúry môže zahŕňať dverové rámy, dverové zárubne a prahy ako samostatné výrobky?

2.    Môže podpoložka 4418 20 kombinovanej nomenklatúry vzhľadom na pravidlo 2 písm. a) prvú vetu všeobecných pravidiel na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, ktoré sú uvedené v prílohe I prvej časti oddiele I časti A nariadenia Komisie (EÚ) č. 1006/2011 z 27. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, zahŕňať aj nedokončené dverové rámy a zárubne, dverové tabule a prahy, pokiaľ majú podstatný charakter kompletných a hotových dverových rámov, dverových zárubní a prahov?

3.    Majú sa drevené dosky a lišty, o ktoré ide v spore vo veci samej a ktoré majú profil a povrchovú úpravu, ktoré objektívne preukazujú, že sú pravdepodobne určené na použitie pri výrobe dvier, dverových rámov, dverových zárubní a prahov, ale ktoré sa pred montážou dvier musia orezať s cieľom upraviť ich dĺžku a na ktorých sa musia urobiť otvory na zavesenie a v ktorých sa v prípade potreby musia urobiť otvory pre pánty a otvory pre zámky, zatriediť do podpoložky 4418 20 alebo – podľa charakteristických znakov konkrétnych dosiek alebo líšt – do položiek 4411 a 4412 kombinovanej nomenklatúry?

____________

1 Ú. v. ES L 256, 1987, s. 1; Mim. vyd. 02/002, s. 382.

2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1006/2011 z 27. septembra 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 282, 2011, s. 1).