Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) 4. februarja 2021 — SIA «PRODEX»/Valsts ieņēmumu dienests

(Zadeva C-72/21)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Augstākā tiesa (Senāts)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka na prvi stopnji in pritožnica v kasacijskem postopku: SIA «PRODEX»

Tožena stranka na prvi stopnji in nasprotna stranka v postopku z revizijo: Valsts ieņēmumu dienests

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba kombinirano nomenklaturo iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi1 , kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1006/20112 z dne 27. septembra 2011, razlagati tako, da lahko tarifna podštevilka 4418 20 kombinirane nomenklature vključuje podboje in pragove vrat kot ločeno blago?

2.    Ali lahko tarifna podštevilka 4418 20 kombinirane nomenklature ob upoštevanju pravila 2(a), prvi stavek, splošnih pravil za razlago kombinirane nomenklature iz Priloge I, prvi del, oddelek I, del A, k Uredbi Komisije (EU) št. 1006/2011 z dne 27. septembra 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi vključuje tudi nedokončane podboje vrat, vratne plošče in pragove, če imajo bistvene značilnosti kompletnih in končanih podbojev in pragov vrat?

3.    Ali je treba lesene plošče in letve, ki so sporne v postopku v glavni stvari ter ki imajo profil in okrasne zaključke, ki objektivno dokazujejo verjetno uporabo pri izdelavi vrat, podbojev in pragov vrat, ki pa jih je treba pred vgradnjo vrat skrajšati, da bi se prilagodila njihova dolžina, in v katerih je treba še narediti utore za pritrditev in po potrebi navrtati še utore za nasadila in ključavnice, uvrstiti v tarifno podštevilko 4418 20 ali pa – glede na značilnosti konkretnih plošč ali letev – v tarifni številki 4411 in 4412 kombinirane nomenklature?

____________

1 UL 1987, L 256, str. 1.

2 Uredba Komisije (EU) št. 1006/2011 z dne 27. septembra 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL 2011, L 282, str. 1).