Language of document :

Жалба, подадена на 25 юли 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-74/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението относно прехвърлянето на пенсионните права на жалбоподателката в пенсионната схема на Съюз, която прилага новите новите ОРИ на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението за прехвърляне на пенсионните й права, придобити преди постъпването й на служба в пенсионната схема на институциите на Европейския съюз (наричана по-нататък « ПСИЕС») в съответствие с изчисляването на приравнените периоди, отчитани за целите на правото на пенсия, извършено по реда на Общите разпоредби за изпълнение (наричани по-нататък „ОРИ“) на член 11, параграф 2 от Приложение VIII от 3 март 2011 г.;

да се осъди Комисия да заплати съдебните разноски.