Language of document :

Жалба, подадена на 1 август 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-75/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, J.-N. Louis, S. Orlandi, avocats)

Ответник: Комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което се отказва отпускане на надбавка за експатриране на жалбоподателя

Искания на жалбоподателя

отмяна на решението на PMO от 4 октомври 2012 г., с което на жалбоподателя се отказва отпускане на надбавка за експатриране, предвидена в член 4 от приложение VII от Правилника за длъжностните лица,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.