Language of document :

Жалба, подадена на 9 август 2013 г. — ZZ/Европол

(Дело F-77/13)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: адв. W. Brouwer)

Ответник: Европол

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което се определят лихвите върху сумата, изплатена на основание на настъпилата пълна неработоспособност вследствие на две злополуки по време на две служебни пътувания, и заплащане на обезщетение за твърдените вреди

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 15 октомври 2012 г., както и съответно тези от 13 март 2012 г. и от 18 декември 2012 г.,

да се отмени мълчаливият отказ от 10 май 2013 г. да се уважи подадената на 10 януари 2013 г. по административен ред жалба,

да се осъди ответникът да заплати дължимите от него лихви върху сумата от 170 074,39 EUR, платена на жалбоподателя на 14 май 2013 г., и по-точно:

лихви в размер на 138 331,75 EUR за периода от 21 февруари 2001 г. до 14 май 2013 г.,

при условията на евентуалност: лихви в размер на 83 154,25 EUR за периода от 27 януари 2004 г. до 14 май 2013 г.,

при условията на евентуалност спрямо предходното искане: най-малкото лихвите за периода от 27 януари 2004 г. до 1 февруари 2013 г. в размер на 80 356,75 EUR, или поне лихвите от датата, която Съдът на публичната служба по справедливост определи като дата, от която текат лихви, или да се присъди на жалбоподателя обезщетение за вреди поради бездействието на ответника,

да се осъди ответникът да заплати:

лихвите, дължими от него върху сумите, изплатени на 3 май 2010 г. на основание полица WBA&I 2600914, и по-точно:лихви в размер на 4 875,28 EUR, считано от възникването на вземането вследствие увреждане на слуха (5 % съгласно AMA [American Medical Association Guides], 11 344,50 EUR), за периода от 11 декември 2002 г. до 3 май 2010 г., с приспадане на 15 дни (точка 4B от полицата),лихви в размер на 6 878,71 EUR, считано от възникването на вземането вследствие на увреждане на глезена (9 % съгласно AMA, 20 420,12 EUR), за периода от датата, на която е поискано обезщетение от Европол, а именно 27 януари 2004 г., до 3 май 2010 г., с приспадане на 15 дни (точка 4B от полицата),лихви в размер на 12 228,81 EUR, считано от възникването на вземането вследствие на мозъчно увреждане (16 % съгласно AMA, 36 302,41 EUR), за периода от датата, на която е поискано обезщетение от Европол, а именно 27 януари 2004 г., до 3 май 2010 г., с приспадане на 15 дни (точка 4B от полицата),при условията на евентуалност: да се присъди на жалбоподателя обезщетение за вреди поради бездействието на ответника,да се осъди ответникът да заплати направените в производството съдебни разноски, включително възнаграждението на пълномощника.