Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 9. augustā – ZZ/Eiropols

(lieta F–77/13)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – W. Brouwer, advokāts)

Atbildētājs: Eiropols

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar ko noteikti procenti, kas maksājami par summu, kas izmaksāta saistībā ar pilnīgu darba nespēju, kas radusies sakarā ar diviem nelaimes gadījumiem divu ar darbu saistītu izbraucienu laikā, kā arī atlīdzināt zaudējumus par iespējami radīto kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2012. gada 15. oktobra lēmumu, attiecīgi kopā ar 2012. gada 13. marta un 2012. gada 18. decembra lēmumiem;

atcelt 2013. gada 10. maija netiešo lēmumu, ar ko noraidīta 2013. gada 10. janvāra sūdzība;

piespriest atbildētājam samaksāt procentus, kas tam jāmaksā no summas EUR 170 074,39 apmērā, kas prasītājam tika izmaksāta 2013. gada 14. maijā, proti:

galvenokārt: procentus, kas jāmaksā par laikposmu no 2001. gada 21. februāra līdz 2013. gada 14. maijam, kas novērtēti EUR 138 331,75 apmērā;

pakārtoti: procentus, kas jāmaksā par laikposmu no 2004. gada 27. janvāra līdz 2013. gada 14. maijam, kas novērtēti EUR 83 154,25 apmērā;

pakārtoti tam: vismaz procentus par laikposmu no 2004. gada 27. janvāra līdz 2013. gada 1. februārim, kas novērtēti EUR 80 356,75 apmērā, vismaz sākot no tās dienas, kuru Civildienesta tiesa pamatoti noteiks kā dienu, no kuras ir jāsāk maksāt procentus, vai noteikt prasītājam atlīdzināmo zaudējumu summu, kas jāmaksā atbildētājam, ņemot vērā tā pienākumu neizpildi;

piespriest atbildētājam samaksāt:galvenokārt: procentus, kas atbildētājam jāmaksā par summām, kas 2010. gada 3. maijā izmaksātas saistībā ar polisi WBA&I 2600914, proti:procentus sākot no dienas, kad radās parāds saistībā ar dzirdes bojājumiem (5 % AMA, EUR 11 344,50 apmērā), par laikposmu no 2002. gada 11. decembra, atskaitot 15 dienas (polises 4B daļa), līdz 2010. gada 3. maijam, kas veido procentu summu EUR 4 875,28 apmērā;procentus sākot no dienas, kad radās parāds saistībā ar potītei nodarīto bojājumu (9 % AMA, EUR 20 420,12 apmērā), par laikposmu sākot no dienas, kurā Eiropols tika saukts pie atbildības, proti, 2004. gada 27. janvārī, atskaitot 15 dienas (polises 4B daļa), līdz 2010. gada 3. maijam, kas veido procentu summu EUR 6 878,71 apmērā;procentus sākot no dienas, kad radās parāds saistībā ar kognitīvo spēju traucējumiem (16 % AMA, EUR 36 302,41 apmērā,) par laikposmu sākot no dienas, kurā Eiropols tika saukts pie atbildības, proti 2004. gada 27. janvārī, atskaitot 15 dienas (polises 4B daļa), līdz 2010. gada 3. maijam, kas veido procentu s

ummu EUR 12 228,81 apmērā;pakārtoti: noteikt prasītājam atlīdzināmo zaudējumu summu, kas jāmaksā atbildētājam, ņemot vērā tā pienākumu n

eizpildi;piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp atalgojumu pārstāvim.