Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 sierpnia 2013 r. – ZZ przeciwko Europolowi

(Sprawa F-77/13)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat W. Brouwer)

Strona pozwana: Europol

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej odsetki płatne od kwoty uiszczonej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w następstwie dwóch wypadków, które nastąpiły podczas dwóch podróży służbowych, oraz wypłata odszkodowania za podnoszoną poniesioną szkodę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 15 października 2012 r. w związku, odpowiednio, z decyzją z dnia 13 marca 2012 r. i z decyzją z dnia 18 grudnia 2012 r.;

stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji z dnia 10 maja 2013 r. o oddaleniu zażalenia z dnia 10 stycznia 2013 r.;

zasądzenie od strony pozwanej odsetek należnych od niej od kwoty 170 074,39 EUR uiszczonej skarżącemu w dniu 14 maja 2013 r., mianowicie:

tytułem głównym: odsetek należnych za okres od 21 stycznia 2001 r. do 14 maja 2013 r., wyliczonych na kwotę 138 331,75 EUR;

posiłkowo: odsetek należnych za okres od 27 stycznia 2004 r. do 14 maja 2013 r., wyliczonych na kwotę 83 154,25 EUR;

ostatecznie posiłkowo: co najmniej odsetek należnych za okres od 27 stycznia 2004 r. do dnia 1 lutego 2013 r., wyliczonych na kwotę 80 356,75 EUR, przynajmniej od daty ustalonej według uznania Sądu, od której odsetki stały się wymagalne, lub przyznanie obciążającej stronę pozwaną kwoty odszkodowania za szkodę wyrządzoną skarżącemu, uwzględniającej uchybienia strony pozwanej;zasądzenie od strony pozwanej:tytułem głównym: odsetek należnych od strony pozwanej od kwot uiszczonych w ramach polisy WBA&I 2600914 w dniu 3 maja 2010 r., mianowicie:odsetek liczonych od powstania wierzytelności z tytułu uszkodzenia słuchu (5% AMA, 11 344,50 EUR), za okres od 11 grudnia 2002 r., bez 15 dni (sekcja 4B polisy), do 3 maja 2010 r., które to odsetki wynoszą 4 875,28 EUR;odsetek liczonych od powstania wierzytelności z tytułu uszkodzenia kostki (9% AMA, 20 420,12 EUR), za okres od daty zaistnienia odpowiedzialności Europolu w dniu 27 stycznia 2004 r., bez 15 dni (sekcja 4B polisy), do 3 maja 2010 r., które to odsetki wynoszą 6 878,71 EUR;odsetek liczonych od powstania wierzytelności z tytułu uszkodzenia zdolności poznawczych (16% AMA, 36 302,41 EUR), za okres od daty zaistnienia odpowiedzialności Eur

opolu w dniu 27 stycznia 2004 r

., bez 15 dni (sekcja 4B polisy), do 3 maja 2010 r., które to odsetki wynoszą 12 228,81 EUR;posiłkowo: przyznanie skarżącemu obciążającej

stronę pozwaną kwoty odszkodowania za szkodę, uwzględniającej uchybienia strony pozwanej;obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania, łącznie z honorarium pełnomocnika.