Language of document : ECLI:EU:F:2014:20

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(ensimmäinen jaosto)

13 päivänä helmikuuta 2014

Asia F‑75/13

Norbert Probst

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamies – Ulkomaankorvaus – Henkilöstösääntöjen liitteessä VII oleva 4 artikla – Uudelleenkäsittelyä koskeva vaatimus – Uudet ja olennaiset seikat – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Norbert Probst vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 4.10.2012 tehdyn päätöksen, jolla Euroopan komissio hylkäsi hänen vaatimuksensa sen päätöksen uudelleentarkastelusta, jolla häneltä evättiin oikeus ulkomaankorvaukseen.

Ratkaisu:      Kanne on jätettävä tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Norbert Probst vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Edeltävä hallinnollinen valitus – Määräajat – Prekluusio – Alkaminen uudelleen – Edellytys – Uusi ja olennainen seikka

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

Päätöksestä, jota se, jolle se on osoitettu, ei ole riitauttanut säädetyissä määräajoissa, tulee hänen osaltaan lopullinen. Uudet ja olennaiset seikat voivat kuitenkin olla perusteena sellaisen vaatimuksen esittämiselle, joka koskee lopulliseksi tulleen aiemman päätöksen uudelleentarkastelua.

Kanne, joka on nostettu päätöksestä, jolla kieltäydytään tarkastelemasta uudelleen lopulliseksi tullutta päätöstä, on otettava tutkittavaksi, jos vaatimus todella perustui uusiin ja olennaisiin seikkoihin.

Tältä osin jonkin unionin tuomioistuimen antama kumoamistuomio voi muodostaa uuden seikan vain yhtäältä menettelyn asianosaisten kannalta ja toisaalta muiden sellaisten henkilöiden kannalta, joita kumottu toimenpide koski suoraan.

(ks. 16, 17 ja 23 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑473/04, Asturias Cuerno v. komissio, 19.6.2007

Virkamiestuomioistuin: asia F‑98/10, Cervelli v. komissio, 12.8.2011, joka vahvistettiin unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T‑622/11 P, Cervelli v. komissio, 11.10.2012 antamalla määräyksellä, määräyksen 19, 20 ja 23 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen