Language of document : ECLI:EU:F:2014:20

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 13 lutego 2014 r.

Sprawa F‑75/13

Norbert Probst

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnik – Dodatek zagraniczny – Artykuł 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego – Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – Nowe istotne okoliczności faktyczne – Skarga oczywiście niedopuszczalna

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której N. Probst żąda stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji Europejskiej z dnia 4 października 2012 r. w sprawie jego wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji odmownej w sprawie przyznania mu dodatku zagranicznego.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Norbert Probst pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

Streszczenie

Skargi urzędników – Uprzednie zażalenie w drodze administracyjnej – Termin – Prekluzja – Otwarcie na nowo – Warunek – Nowa istotna okoliczność faktyczna

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

Decyzja niezaskarżona przez adresata w wyznaczonym terminie staje się względem niego ostateczna. Jednakże zaistnienie nowych istotnych okoliczności może uzasadnić złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji, która stała się ostateczna.

Skargę na odmowną decyzję w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji, która stała się ostateczna, uznaje się za dopuszczalną, jeżeli wniosek faktycznie był oparty na nowych istotnych okolicznościach faktycznych.

W tym względzie stwierdzający nieważność wyrok jednego z sądów Unii może stanowić nową okoliczność wyłącznie, po pierwsze, dla stron postępowania, a po drugie, dla innych osób, których akt, którego nieważność stwierdzono, dotyczył bezpośrednio.

(zob. pkt 16, 17, 23)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑473/04 Asturias Cuerno przeciwko Komisji, 19 czerwca 2007 r.

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑98/10 Cervelli przeciwko Komisji, 12 września 2011 r., wyrok utrzymany w mocy w postępowaniu odwoławczym w postanowieniu Sądu Unii Europejskiej z dnia 11 października 2012 r.; sprawa T‑622/11 P Cervelli przeciwko Komisji, pkt 19, 20, 23 i przytoczone tam orzecznictwo