Language of document : ECLI:EU:F:2014:39

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(kolmas jaosto)

5 päivänä maaliskuuta 2014

Asia F‑77/13

DC

vastaan

Euroopan poliisivirasto (Europol)

Henkilöstö – Europolin henkilöstö – Työkyvyttömyys – Työkyvyttömyyseläke – Korkojen laskeminen – Vahingonkorvausvaatimus – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan perustuva kanne, jossa DC vaatii virkamiestuomioistuinta lähinnä velvoittamaan Euroopan poliisiviraston (Europol tai jäljempänä virasto) maksamaan hänelle korot, joihin hän katsoo olevansa oikeutettu niistä summista, joka hänelle on maksettu hänen pysyvän osittaisen työkyvyttömyytensä vuoksi.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. DC vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan poliisiviraston oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

1.      Tuomioistuinmenettely – Kanteiden tutkittavaksi ottaminen – Oikeudenkäyntiväitteen esittäminen – Tuomioistuimen vapaus antaa määräys virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklan perusteella

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 76 ja 78 artikla)

2.      Virkamiehet – Sosiaaliturva – Tapaturma- ja ammattitautivakuutus – Tapaturman vuoksi maksettava työkyvyttömyyskorvaus – Europolin työntekijää koskevan asiakirja-aineiston virheellinen käsittely – Hyvityskorkoja koskeva vaatimus – Sovellettava järjestelmä

(Europolin henkilöstösääntöjen 57 artikla)

3.      Henkilöstökanne – Asianomaiselle vastainen toimi – Käsite – Tiedotusluonteinen selvitys maksuista, jotka kantajalle on maksettava hänen työkyvyttömyytensä johdosta, ei ole asianomaiselle vastainen toimi

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla; Europolin henkilöstösääntöjen 57 artikla)

4.      Henkilöstökanne – Edeltävä hallinnollinen valitus – Kanne, joka on nostettu ennen valitukseen annettavaa vastausta koskevan määräajan päättymistä – Tutkimatta jättäminen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla; Europolin henkilöstösääntöjen 93 artiklan 2 kohta)

1.      Vaikka vastaaja on esittänyt oikeudenkäyntiväitteen erillisellä asiakirjalla virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 78 artiklan nojalla ja kantaja on esittänyt huomautuksia mainitusta väitteestä, virkamiestuomioistuin voi vapaasti antaa määräyksen mainitun työjärjestyksen 76 artiklan nojalla, jos kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset sen mielestä selvästi puuttuvat.

(ks. 27 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑48/08, Ortega Serrano v. komissio, 30.10.2008, 23 kohta

2.      On katsottava, että Europolin henkilöstösääntöjen 57 artiklan nojalla maksetulle pääomalle laskettavien hyvityskorkojen maksamista koskeva vaatimus, jonka Europolin työntekijä on tehnyt saadakseen korvausta virheistä, jotka Europol väitetysti teki hänen työkyvyttömyysasiansa käsittelyssä, ja siitä väitetysti aiheutunut viivästyminen, vastaa vahingonkorvausvaaatimusta, johon sovelletaan yleistä sääntelyä, joka koskee sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun toteutumista.

(ks. 30 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑300/97, Latino v. komissio, 15.12.1999, 99 kohta

3.      Puhtaasti tiedotusluonteista selvitystä maksuista, joihin Europolin työntekijällä on oikeus hänelle aiheutuneen pysyvän osittaisen työkyvyttömyyden vuoksi Europolin henkilöstösääntöjen 57 artiklan nojalla ja joka on esitetty pelkän sellaisen taulukon muodossa, joka on peräisin viranomaiselta, jonka ei ole osoitettu toimineen Europolin pääjohtajan nimissä, ei voida pitää asianomaiselle vastaisena toimena, joka on omiaan muuttamaan olennaisesti kyseisen työntekijän oikeusasemaa.

(ks. 37 kohta)

4.      Europolin henkilöstösääntöjen 93 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti kanne täyttää tutkittavaksi ottamisen edellytykset vain jos muun muassa siitä päätöksestä tehdystä valituksesta, jonka kumoamista kantaja vaatii, on tehty ensin nimenomainen tai implisiittinen hylkäämispäätös, joten ennen tällaisen päätöksen tekemistä tai syntymistä nostettu kanne on ennenaikainen eikä sitä näin ollen voida ottaa tutkittavaksi.

(ks. 39 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑18/89 ja T‑24/89, Tagaras v. yhteisöjen tuomioistuin, 7.2.1991, 50 ja 51 kohta