Language of document : ECLI:EU:F:2014:246

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(drugi senat)

z dne 13. novembra 2014

Zadeva F‑78/13

Stéphane De Loecker

proti

Evropski službi za zunanje delovanje (ESZD)

„Javni uslužbenci – Osebje ESZD – Začasni uslužbenec – Vodja delegacije v tretji državi – Predčasno prenehanje funkcije vodje delegacije – Premestitev na sedež ESZD – Pravica do obrambe – Interes službe – Obrazložitev“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero S. De Loecker v bistvu predlaga razglasitev ničnosti odločbe z dne 15. julija 2013, s katero ga je organ Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD), pristojen za sklepanje pogodb o zaposlitvi (v nadaljevanju: OPSP), v interesu službe premestil z njegovega delovnega mesta v Bujumburi (Burundi) na delovno mesto v Bruslju (Belgija).

Odločitev: Tožba se zavrne. S. De Loecker nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska služba za zunanje delovanje

Povzetek

1.      Uradniki – Začasni uslužbenci – Načela – Pravica do obrambe – Obseg – Dokazno breme

(Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 41(2)(a))

2.      Uradniki – Začasni uslužbenci – Odločba, ki vpliva na upravni položaj začasnega uslužbenca – Poročilo o upravni preiskavi – Obveznost uprave, da poročilo priloži osebnemu spisu zadevne osebe – Neobstoj – Obveznost, da se zadevni osebi v celoti predloži poročilo o upravni preiskavi – Neobstoj

(Kadrovski predpisi, člen 26 in Priloga IX; Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člena 11 in 50a)

3.      Uradniki – Začasni uslužbenci – Organizacija služb – Razporeditev osebja – Prerazporeditev v interesu službe – Diskrecijska pravica uprave – Meje – Interes službe – Spoštovanje enakovrednosti delovnih mest – Sodni nadzor – Meje

(Kadrovski predpisi, člen 7(1); Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člena 2(e) in 10(1))

4.      Uradniki – Organizacija služb – Razporeditev na delovno mesto vodje delegacije Unije – Prerazporeditev na sedež v interesu službe – Obvestilo o končnem odhodu vodje delegacije Unije – Pogoji

(Člen 221 PDEU; Sklep Sveta 2010/427, člen 5)

1.      Spoštovanje pravic do obrambe je temeljno načelo prava Unije. Zahteva glede spoštovanja teh pravic, ki določa, da je treba zadevni osebi pred sprejetjem odločbe omogočiti, da poda svoje mnenje, je izpolnjena le, če je bil uradnik izrecno obveščen o osnutku odločbe in pozvan, naj predstavi svoja stališča. V zvezi s tem pravica, priznana zadevni osebi, ne pomeni le možnosti, da izrazi nasprotovanje predvideni odločbi, temveč vključuje možnost, da uveljavlja svoja stališča tako, da vpliva na vsebino odločbe, ki se namerava sprejeti.

Kadar odločba o prerazporeditvi na sedež vsebuje ukrep, ki negativno vpliva na začasnega uslužbenca Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD), mora torej zadnjenavedena v skladu s členom 41(2)(a) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah zadevni osebi pred sprejetjem te odločbe omogočiti, da se izjasni. V zvezi s tem mora navedena služba predložiti dokaz, da je bilo zadevni osebi omogočeno ustrezno predstaviti svoje stališče, kar zadeva morebitno odločbo o takojšnji prerazporeditvi na sedež in razloge, povezane s to odločbo.

(Glej točke 33, 34 in 37.)

Napotitev na:

Sodišče: sodba. Marcuccio/Komisija, C‑59/06 P, EU:C:2007:756, točke 57, 58 in 70;

Splošno sodišče Evropske unije: sodba Marcuccio/Komisija, T‑236/02, EU:T:2011:465, točka 116;

Sodišče za uslužbence: sodba Delcroix/ESZD, F‑11/13, točka 35 in navedena sodna praksa.

2.      Iz člena 26 Kadrovskih predpisov, ki se za začasne uslužbence uporablja na podlagi člena 11 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ne izhaja, da mora uprava osebnemu spisu uradnika po obvestitvi priložiti poročilo o upravni preiskavi, katere predmet je bil zadnjenavedeni. Poleg tega v določbah, ki urejajo upravne preiskave, iz Priloge IX h Kadrovskim predpisom, naslovljene „Disciplinski postopek“, ki se za začasne uslužbence uporablja na podlagi člena 50a navedenih pogojev, prav tako ni določeno, da je treba zadevni osebi v celoti predložiti poročilo o preiskavi. Prvič, odločitev za ustavitev upravne preiskave, ki se lahko vključi v osebni spis zadevne osebe, če je ta za to izrecno zaprosila, je namreč v skladu s členoma 1(3) in 2(1) Priloge IX h Kadrovskim predpisom. Drugič, člen 2(2) Priloge IX h Kadrovskim predpisom določa, da uprava zadevno osebo obvesti o zaključku preiskave in ji predloži samo sklepne ugotovitve poročila o preiskavi. V tej določbi je predvideno tudi, da mora uprava zadevni osebi na njeno zahtevo in ob upoštevanju varstva legitimnih interesov tretjih strank predložiti vse dokumente, ki so neposredno povezani z domnevnimi obtožbami proti njej.

(Glej točki 50 in 51.)

3.      Institucije Unije imajo široko diskrecijsko pravico pri organizaciji svojih služb glede na naloge, ki so jim zaupane, in, ob upoštevanju teh nalog, pri razporejanju svojega osebja, vendar pod pogojem, da je razporeditev v interesu službe in da se pri tem spoštuje enakovrednost delovnih mest. Ob upoštevanju diskrecijske pravice, ki jo imajo institucije, da ocenijo interes službe, se mora nadzor Sodišča za uslužbence nad spoštovanjem pogoja v zvezi z interesom službe omejiti na vprašanje, ali je organ, pristojen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, deloval v razumnih mejah in ni očitno napačno uporabil svoje diskrecijske pravice. V zvezi s tem lahko težave z notranjimi odnosi, kadar povzročajo napetosti, ki lahko škodujejo dobremu delovanju službe, upravičijo premestitev uradnika v interesu službe zaradi odprave upravnega položaja, ki je postal nevzdržen. Poleg tega prerazporeditev v interesu službe ne zahteva soglasja zadevnega uradnika.

Dalje, značilnost diplomatskih nalog je, da se vse napetosti preprečijo oziroma se pomirijo, če bi do njih kljub vsemu prišlo. Diplomatske naloge zahtevajo tudi obvezno medsebojno zaupanje sogovornikov. Če je to zaupanje zaradi kakršnega koli razloga načeto, zadevni uradnik ne more več opravljati takih nalog, institucija pa v skladu z dobrim upravljanjem zoper njega čim prej sprejme ukrep premestitve, da se očitki zoper njega ne razširijo na vso službo. Ti ukrepi se uporabijo tudi, kadar se ugotovijo pomanjkljivosti pri upravljanju službe s strani vodje službe, ki kot vodja delegacije opravlja diplomatske naloge. Ni namreč mogoče zanikati, da take pomanjkljivosti, če so ugotovljene, škodujejo dobremu delovanju delegacije.

Poleg tega, kadar so v pogodbi o zaposlitvi uslužbenca določene njegove naloge in kraj razporeditve, te navedbe ne vplivajo na to, da se za zaposlitev navedenega uslužbenca uporabljajo določbe iz Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev. Ker se za uslužbence nacionalnih diplomatskih služb, ki so na podlagi člena 2(e) teh pogojev zaposleni kot začasni uslužbenci, uporabljajo navedeni pogoji, je možnost, da bodo prerazporejeni implicitno vključena v pogodbo o zaposlitvi, ki so jo podpisali z institucijo, taka prerazporeditev pa ne pomeni kršitve te pogodbe, kadar sta izpolnjena zgoraj navedena pogoja (prerazporeditev v interesu službe in spoštovanje enakovrednosti delovnih mest).

(Glej točke 59, od 61 do 64, 96 in 97.)

Napotitev na:

Sodišče, sodbi Hecq/Komisija, C‑116/88 in C‑149/88, EU:C:1990:98, točka 22; in Ojha/Komisija, EU:C:1996:434, točki 41 in 42;

Sodišče prve stopnje: sodba Dejaiffe/UUNT, T‑223/99, EU:T:2000:292, točka 53;

Sodišče za uslužbence, sodbi de Albuquerque/Komisija, F‑55/06, EU:F:2007:15, točka 55 in navedena sodna praksa; in Plasa/Komisija, F‑52/08, EU:F:2009:54, točka 77.

4.      Iz člena 221 PDEU in člena 5 Sklepa Sveta 2010/427 o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) izhaja, da delegacije diplomatsko predstavništvo Unije zagotavljajo v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961.

Člen 10(2) navedene konvencije določa, da se o končnem odhodu članov diplomatskega predstavništva vnaprej pošlje uradno obvestilo samo, kadar je to mogoče. Člena 10(1) in 19(1) te konvencije vsekakor določata le, da se ministrstvo za zunanje zadeve države sprejemnice ali drugo ministrstvo, za katero je tako dogovorjeno, uradno obvesti o kakršni koli spremembi pri diplomatskem osebju, vendar ne določata, niti da se voditelja države sprejemnice obvesti osebno niti da se z njim opravi razgovor.

(Glej točki 103 in 104.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: sodba Delcroix/ESZD, EU:F:2014:91, točka 25.