Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 28 september 2011 - AZ / Commissie

(Zaak F-26/10)1

(Openbare dienst - Bevordering - Bevorderingsronde 2009 - Vermogen om in derde taal te werken - Bestaan van tuchtprocedure - Uitsluiting van bevorderingsronde)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AZ (Thionville, Frankrijk) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Commissie (vertegenwoordigers: D. Martin en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker uit te sluiten van de bevorderingsronde 2009 en om veroordeling van de Commissie tot betaling van een vergoeding voor de immateriële schade die hij heeft geleden

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

AZ zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 179 van 3.7.10, blz. 58.