Language of document : ECLI:EU:F:2011:163

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(tredje avdelningen)

den 28 september 2011

Mål F‑26/10

AZ

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Befordran – 2009 års befordringsomgång – Förmåga att arbeta på ett tredje språk – Omständigheten att det inletts ett disciplinförfarande – Uteslutning från befordringsomgången”

Saken:      Talan, som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, tillämplig på Euratomfördaget enligt artikel 106a i detta, i vilken AZ har yrkat att kommissionens beslut att utesluta honom från 2009 års befordringsomgång ska ogiltigförklaras.

Domslut :      Talan ogillas. AZ ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Föregående administrativt klagomål – Avslagsbeslut – Ny motivering för den omtvistade rättsakten

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

2.      Tjänstemän – Principer – Rätten till försvar

3.      Tjänstemän – Befordran – Villkor – Visad förmåga att arbeta på ett tredje språk

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 45.2)

4.      Tjänstemän – Talan – Skadeståndstalan – Grunder – Rättstridigt beslut av administrationen som inte har angripits inom fristerna – Avvisning

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

1.      Enligt det system för klagomål som föreskrivs i artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna och med beaktande av att det administrativa förfarande som införs genom dessa artiklar har utvecklingsmöjligheter, kan administrationen, när den avslår en begäran om omprövning, komplettera eller ändra den motivering som ligger till grund för den omtvistade rättsakten.

(se punkt 38)

Hänvisning till

Tribunalen: 9 december 2009, kommissionen mot Birkhoff, T‑377/08 P, punkterna 55–60

2.      Grunden att rätten till försvar har åsidosatts kan inte åberopas avseende alla rättsakter som går någon emot, det vill säga alla rättsakter som har bindande rättsverkningar och som direkt och personligen berör en tjänstemans intressen genom att väsentligen ändra hans rättställning. Det skulle härvidlag vara en orimlig börda att ålägga administrationen att höra vederbörande innan den antog en rättsakt som går honom emot.

Den omständigheten att ett beslut – med avseende på förfarandet – är betungande för tjänstemannen innebär nämligen inte att man utan vidare, utan att beakta karaktären hos det förfarande som har tillämpats i förhållande till den berörde tjänstemannen, kan dra slutsatsen att tillsättningsmyndigheten är skyldig att höra denne tjänsteman innan den fattar ett sådant beslut.

Grunden att rätten till försvar har åsidosatts kan således endast åberopas med framgång om det omtvistade beslutet har antagits som avslutning på ett förfarande som har inletts mot den berörde och vidare att det har slagits fast att de följder som beslutet kan ha för denna person är av allvarligare karaktär.

(se punkterna 49-51)

Hänvisning till

Domstolen: 29 april 2004, parlamentet mot Reynolds, C‑111/02 P, punkt 57

3.      Villkoret att kunna visa förmåga att arbeta på ett tredje språk är ett objektivt villkor, som tjänstemannen nödvändigtvis ska uppfylla för att bli befordrad. Den omständigheten att tjänstemannen, mot sin vilja, inte har kunnat delta i språkprovet kan således inte i sig medföra att villkoret att visa förmågan att arbeta på ett tredje språk inte är tillämpligt i hans fall.

(se punkt 68)

4.      En tjänsteman som har underlåtit att, inom de i artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna föreskrivna tidsfristerna, väcka talan om ogiltigförklaring av en rättsakt som går honom emot kan inte reparera denna underlåtenhet och på så sätt få nya tidsfrister för talan att börja löpa genom att väcka talan om skadestånd för en skada som samma rättsakt har förorsakat.

(se punkt 85)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 29 februari 1996, Lopes mot domstolen, T‑547/93, punkt 174