Language of document :

Жалба, подадена на 28 април 2010 г. - AG/Парламент

(Дело F-25/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AG (представители: S. Rodriguez и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението за уволнение на жалбоподателя след изтичане на срока за изпитване, както и обезщетение за претърпяната вреда.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението за уволнение от 14 май 2009 г., прието заедно с решението за отхвърляне на жалбата по административен ред от 21 декември 2009 г.,

да се укажат на ОН последиците от отмяната на обжалваните решения и по-специално възможността за преминаване на втори срок за изпитване или продължаване на срока за изпитване, след изтичането на който да се направи нова оценка на способността за изпълнение на професионалните задължения,

да се осъди ответникът да заплати обезщетение за вредата, претърпяна от жалбоподателя от професионална и финансова гледна точка (в размер на заплатата и свързаните с нея надбавки, които жалбоподателят е трябвало да получава от 16 май 2009 г. до датата на възстановяването му на длъжност вследствие на отмяната на обжалваните решения), както и за претърпяната от него неимуществена вреда (в приблизителен и неокончателно определен размер от 50 000 EUR),

да се осъди Европейският парламент да заплати съдебните разноски.

____________