Language of document :

Žaloba podaná 21. apríla 2010 - Kaskarelis/Komisia

(vec F-24/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Loukas Kaskarelis (Auderghem, Belgicko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým sa žalobcovi odmieta priznať príspevok na expatriáciu, príspevok na usídlenie a náhrada cestovných výdavkov

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie PMO, ktorým sa odmieta priznať príspevok na expatriáciu, príspevok na usídlenie a náhradu cestovných výdavkov, ako aj rozhodnutie orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________