Language of document :

Odvolanie podané 28. decembra 2020: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 15. októbra 2020 vo veci T-307/18, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Komisia

(vec C-718/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (v zastúpení: K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billiet, advocaat)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka, navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok v celom jeho rozsahu,

vyhovel žalobným návrhom odvolateľky uplatneným v jej žalobe pred Všeobecným súdom a zrušil vykonávacie nariadenie Komisie (EU) 2018/3301 v rozsahu, v akom sa týka odvolateľky, v súlade s článkom 61 Štatútu Súdneho dvora,

uložil ďalšej účastníčke konania povinnosť nahradiť trovy odvolacieho konania a konania pred Všeobecným súdom vo veci T-307/18,

Alternatívne odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

vrátil vec Všeobecnému súdu na rozhodnutie o všetkých žalobných dôvodoch odvolateľky, pokiaľ to odôvodňuje stav konania a

rozhodol, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa prvého odvolacieho dôvodu sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď uviedol záver, že Komisia ponúkla sprístupnenie všetkých najdôležitejších skutočností a úvah odvolateľke v prejednávanej veci v riadnej lehote. Keby Komisia splnila svoje povinnosti podľa článku 20 ods. 2 a 4 nariadenia (EÚ) 2016/10362 (ďalej len „základné nariadenie“), predložila by odvolateľka Komisii užitočné vyjadrenie a z toho vyplývajúce určenie dumpingu by bolo pre odvolateľku priaznivé. Všeobecný súd tiež skreslil skutkový stav, keď rozhodol, že normálna hodnota kategórie výrobkov odvolateľky typu pažnice a rúrky pre vrty SSSPT (bezšvové rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele), bola určená s odkazom na produktové kontrolné čísla oznámené indickým výrobcom.

Podľa druhého odvolacieho dôvodu v napadnutý rozsudok obsahuje nesprávne právne posúdenie, keď uvádza, že zákonnosť aktov EÚ prijatých podľa článku 2 ods. 7 základného nariadenia nemôže byť preskúmaná vo svetle Protokolu o pristúpení Čínskej ľudovej republiky k WTO. Subsidiárne napadnutý rozsudok obsahuje nesprávne právne posúdenie v tom, že nebolo uznané, že článok 2 ods. 7 základného nariadenia je výnimkou z článku 2 ods. 1 až 6 tohto nariadenia, ktorú možno špecificky uplatňovať iba na čínske dovozy do EÚ na základe ustanovenia článku 15 ods. 1 písm. d) Protokolu o pristúpení Číny k WTO a len tak dlho, pokiaľ sú tieto ustanovenia účinné. To, že Komisia použila v prípade odvolateľky Indiu ako analogickú krajinu, bolo nesprávne ako podľa práva EÚ, tak aj podľa práva WTO. Tento prístup viedol k tomu, že Komisia zistila v prípade odvolateľky veľmi vysoké dumpingové rozpätie, zatiaľ čo žiadne by neexistovalo, keby Komisia namiesto toho uplatnila na odvolateľku ustanovenia článku 2 ods. 1 až 6 základného nariadenia. Všeobecný súd sa navyše v bode 154 napadnutého rozsudku, a v dôsledku toho ani v nasledujúcich častiach napadnutého rozsudku, vôbec nevysporiadal s otázkou nepresných informácií poskytnutých Komisii indickým výrobcom, napriek tomu, že v bode 150 napadnutého rozsudku tento argument odvolateľky riadne uviedol.

Podľa tretieho odvolacieho dôvodu sú zistenia Všeobecného súdu chybné, pokiaľ ide o uplatnenie článku 2 ods. 10 a 11, ako aj článku 11 ods. 9 základného nariadenia, ktoré stanovujú povinnosť inštitúcií EÚ zabezpečiť v prípade odvolateľky spravodlivé porovnanie medzi normálnou hodnotou a vývoznou cenou odvolateľky.

Podľa štvrtého odvolacieho dôvodu došlo v prípade zistení Všeobecného súdu k nesprávnemu právnemu posúdeniu a ku skresleniu skutkového stavu. Metodika použitá Komisiou na určenie koeficientov uplatnených na normálnu hodnotu SSSPT odvolateľky typu „C“ a na určenie normálnej hodnoty „pažníc a trubiek“ odvolateľky pre vrty SSSPT bola nesprávna a nezaručovala odvolateľke spravodlivú normálnu hodnotu v súlade s článkom 2 základného nariadenia, čo viedlo k zveličeniu dumpingových rozpätí v prípade odvolateľky. Tieto zistenia Všeobecného súdu tiež úplne opomínajú judikatúru Odvolacieho orgánu WTO vo veci EC Fasteners.

Podľa piateho odvolacieho dôvodu sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď do svojich zistení o dopade cenového dumpingu SSSPT odvolateľky na Európsku úniu zahrnul ceny SSSPT odvolateľky použité v colnom režime aktívneho zušľachťovacieho styku.

____________

1 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/330 z 5. marca 2018, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 63, 2018, s. 15).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 176, 2016, s. 21).