Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court (Irlandia) w dniu 3 sierpnia 2021 r. – postępowania karne przeciwko SN i SD. Pozostałe strony: Governor of Cloverhill Prison, Irlandia, Attorney General, Governor of Mountjoy prison

(Sprawa C-479/21)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

Supreme Court

Postępowania karne przeciwko

SN i SD

Pytania prejudycjalne

Czy postanowienia umowy o wystąpieniu, które przewidują dalsze utrzymanie systemu ENA1 w odniesieniu Zjednoczonego Królestwa w przewidzianym w tej umowie okresie przejściowym, można uznać za wiążące dla Irlandii, biorąc pod uwagę, że należą one w istotnym zakresie do PWBS2 ?

Czy postanowienia umowy o handlu i współpracy, które przewidują utrzymanie systemu ENA w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa po upływie odpowiedniego okresu przejściowego, można uznać za wiążące dla Irlandii, biorąc pod uwagę, że należą one w istotnym zakresie do PWBS?

____________

1     Europejskiego nakazu aresztowania.

2     Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.