Language of document :

Tiesas (virspalāta) 2021. gada 16. novembra spriedums (Supreme Court (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Attiecībā uz SN, SD izdotu Eiropas apcietināšanas orderu izpilde

(Lieta C-479/21 PPU) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedība – LES 50. pants – Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas – LESD 217. pants – Tirdzniecības un sadarbības nolīgums ar Apvienoto Karalisti – Protokols (Nr. 21) par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu – Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās – Eiropas apcietināšanas orderis – Pamatlēmums 2002/584/TI – Eiropas apcietināšanas ordera režīma saglabāšana ar izstāšanās līgumu attiecībā uz Apvienoto Karalisti pārejas periodā – Noteikumu par nodošanas mehānismu, kas ieviests ar Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu ar Apvienoto Karalisti, piemērošana Eiropas apcietināšanas orderim – Īrijai saistoši režīmi)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Supreme Court

Pamatlietas puses

Prasītāji: SN un SD

piedaloties: Governor of Cloverhill Prison, Īrijai, Attorney General un Governor of Mountjoy prison

Rezolutīvā daļa

LES 50. pants, LESD 217. pants un Protokols (Nr. 21) par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots LES un LESD, ir jāinterpretē tādējādi, ka Īrijai ir saistošs Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas 62. panta 1. punkta b) apakšpunkts, kas ir aplūkots kopā ar tā 185. panta ceturto daļu, kā arī Tirdzniecības un sadarbības nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, 632. pants.

____________

1 OV C 391, 27.9.2021.