Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal d’arrondissement (Luksemburg) 21. mail 2021 – G-Finance SARL, DV versus Luxembourg Business Registers

(kohtuasi C-317/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal d’arrondissement

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: G-Finance SARL, DV

Vastustaja: Luxembourg Business Registers

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta direktiivi (EL) 2018/843, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiive 2009/138/EÜ ja 2013/36/EL1 , sätted, eelkõige artikli 1 punkti 15 alapunkt c, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist (eespool viidatud direktiiviga (EL) 2018/843 muudetud redaktsioonis), artikli 30 lõiget 5, on selles osas, et need annavad „üldsusele“ õiguse tutvuda teabega äriühingute ja muude juriidiliste isikute tegelike kasusaajate kohta,

kehtetud, kuna need:

a)    rikuvad proportsionaalsuse põhimõtet, mis on eelkõige sätestatud ELL artikli 5 lõikes 4 ja/või

b)    rikuvad Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 16 (ettevõtlusvabadus) ja/või

c)    rikuvad Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 20 (võrdsus seaduse ees) ja artiklit 21 (diskrimineerimiskeeld) ja/või

d)    rikuvad ärisaladuse kaitset käsitlevat Euroopa õiguse üldpõhimõtet?

____________

1 ELT 2018, L 156, lk 43.