Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal dʼarrondissement (Luxembursko) 21. mája 2021 – G-Finance SARL, DV/Luxembourg Business Registers

(vec C-317/21)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal dʼarrondissement

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: G-Finance SARL, DV

Žalovaný: Luxembourg Business Registers

Prejudiciálne otázky

Má sa vychádzať z toho, že ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ1 , a najmä jej článku 1 ods. 15 písm. c), ktorým sa mení článok 30 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, zmenenej vyššie uvedenou smernicou (EÚ) 2018/843, v rozsahu, v akom „komukoľvek zo širokej verejnosti“ priznávajú „právo prístupu k informáciám [o konečných užívateľoch výhod spoločností] a iných právnych subjektov,

sú neplatné, keďže:

a)    porušujú zásadu proporcionality zakotvenú najmä v článku 5 ods. 4 ZEÚ a/alebo

b)    porušujú článok 16 Charty základných práv Európskej únie (sloboda podnikania) a/alebo

c)    porušujú články 20 (rovnosť pred zákonom) a 21 (nediskriminácia) Charty základných práv Európskej únie a/alebo

d)    porušujú všeobecnú zásadu európskeho práva týkajúcu sa ochrany obchodného tajomstva?“

____________

1 Ú. v. EÚ L 156, 2018, s. 43.