Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte d'appello di Venezia (Italija) 21. maja 2021 – Agecontrol SpA/ZR, Lidl Italia Srl

(Zadeva C-319/21)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte d'appello di Venezia

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Agecontrol SpA

Nasprotni stranki v pritožbenem postopku: ZR, Lidl Italia Srl

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 5(4) Uredbe Komisije (EU) št. 543/20111 v povezavi s členom 5(1) in členom 8 iste uredbe ter s členoma 113 in 113a Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 20072 razlagati tako, da nalaga izdajo spremnega dokumenta, v katerem sta navedena ime in država porekla svežega sadja in zelenjave, ki se prevažata predpakirana ali v originalni proizvajalčevi embalaži iz distribucijskega središča družbe za trženje na prodajno mesto iste družbe, ne glede na okoliščino, da so na eni strani embalaže neizbrisljivo, neposredno na embalažo ali na etiketo, ki je sestavni del embalaže ali pa je nanjo pritrjena, natisnjeni podatki na označbah iz poglavja I Uredbe EU št. 543/2011 (med drugim ime in država porekla izdelkov), ki so vidne od zunaj, in da so ti podatki navedeni tudi na računih, ki jih je izdal dobavitelj, od katerega jih je kupila družba, ki trži izdelek, in ki jih ta družba hrani v svojem računovodstvu ter na obvestilu, nameščenem na vidnem mestu v prevoznem sredstvu, s katerim se prevaža izdelek?

____________

1     Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L 157, str. 1).

2     Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode ( Uredba o enotni SUT ) (UL L 299, str. 1).