Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Warszawie (Polsko) dne 14. června 2021 – Hewlett Packard Development Company LP v. Senetic Spółka Akcyjna

(Věc C-367/21)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud:

Sąd Okręgowy w Warszawie

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Hewlett Packard Development Company LP

Žalovaná: Senetic Spółka Akcyjna

Předběžné otázky

Musí být čl. 36 druhá věta SFEU ve spojení s čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie1 , jakož i s čl. 19 odst. 1 druhou větou [SEU] vykládán v tom smyslu, že brání praxi vnitrostátních soudů členských států, které v případech, kdy

vyhoví návrhům vlastníka ochranné známky EU na uložení povinnosti zdržet se dovozu/importu, vývozu/exportu[,] propagování výrobků označených ochrannou známku EU nebo na uložení povinnosti stáhnout takové výrobky z trhu, a

v řízení o předběžném opatření rozhodnou o zabavení výrobků označených ochrannou známkou EU,

odkazují v rozhodnutí na „předměty, které nebyly uvedeny na trh v Evropském hospodářském prostoru vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem“, v důsledku čehož je zjištění, na které předměty označené ochrannou známkou EU se vztahují uložené povinnosti a zákazy (tj. zjištění, které předměty nebyly uvedeny na trh v Evropském hospodářském prostoru vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem), vzhledem k obecné formulaci rozhodnutí, ponecháno na orgán provádějící výkon rozhodnutí, jenž při uvedeném zjišťování vychází z prohlášení vlastníka ochranné známky nebo z pomůcek poskytnutých vlastníkem (vč. IT pomůcek a databází), přičemž přípustnost zpochybnění uvedených zjištění orgánu provádějícího výkon rozhodnutí v nalézacím řízení před soudem je vyloučena nebo omezena povahou procesních prostředků, které má žalovaný k dispozici v řízení o předběžném opatření a ve vykonávacím řízení?

Musí být ustanovení článků 34, 35 a 36 Smlouvy o fungování Evropské unie vykládána v tom smyslu, že brání vlastníkovi ochranné známky Společenství (nyní ochranné známky EU) dovolávat se ochrany podle článků 9 a 102 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (nyní články 9 a 130 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie), když

vlastník zapsané ochranné známky Společenství (ochranné známky EU) distribuuje v Evropském hospodářském prostoru a mimo něj výrobky označené touto ochrannou známkou, a to prostřednictvím autorizovaných distributorů, kteří mohou provádět další prodej výrobků označených ochrannou známkou jen subjektům, které spadají výlučně do oficiální distribuční sítě, a koncovým odběratelům výrobků, přičemž autorizovaní distributoři jsou povinni odebírat výrobky pouze od jiných autorizovaných distributorů nebo od vlastníka ochranné známky;

výrobky označené ochrannou známkou nemají žádné znaky ani jiné rozlišující prvky, které by umožnily určit místo jejich uvedení na trh vlastníkem ochranné známky nebo s jeho souhlasem;

žalovaný nabyl výrobky označené ochrannou známkou na území Evropského hospodářského prostoru;

žalovaný převzal od prodejců výrobků označených ochrannou známkou prohlášení o tom, že tyto výrobky mohou být v souladu s právními předpisy uvedeny na trh v Evropském hospodářském prostoru;

vlastník zápisu ochranné známky EU neposkytuje žádné IT pomůcky (ani jiné pomůcky) ani nepoužívá žádný systém označování, které by potenciálnímu odběrateli výrobku označeného ochrannou známkou umožňovaly, aby si před koupí výrobku sám ověřil, že výrobek byl uveden na trh v Evropském hospodářském prostoru v souladu s právem, a žádosti odběratele o takové ověření odmítne vyhovět?

____________

1 Úř. věst. 2017, L 154, s. 1