Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 14. jūnijā iesniedza Sąd Okręgowy w Warszawie (Polija) – Hewlett Packard Development Company LP/Senetic Spółka Akcyjna

(Lieta C-367/21)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Okręgowy w Warszawie

Pamatlietas puses

Prasītāja: Hewlett Packard Development Company LP

Atbildētāja: Senetic Spółka Akcyjna

Prejudiciālie jautājumi

Vai LESD 36. panta otrais teikums, lasot to kopsakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi 1 15. panta 1. punktu, kā arī Līguma par Eiropas Savienību 19. panta 1. punkta otro teikumu [daļu], ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj dalībvalstu tiesu praksi, saskaņā ar kuru tiesas:

- apmierinot ES preču zīmes īpašnieka prasījumu aizliegt ar ES preču zīmi apzīmēto preču ievešanu/importu, izvešanu/eksportu, reklāmu vai uzdot izņemt šīs preces no tirgus;

- lemjot nodrošinājuma procedūrā par tādu preču arestu, kas apzīmētas ar ES preču zīmi;

nolēmumos atsaucas uz “priekšmetiem, ko preču zīmes īpašnieks nav laidis tirgū vai nav piekritis laist tirgū Eiropas Ekonomikas zonā” – kā rezultātā konstatējums pat to, uz kuriem ar ES preču zīmi apzīmētajiem priekšmetiem attiecas iepriekšminētie rīkojumi vai aizliegumi (t.i., konstatējums par to, kurus priekšmetus preču zīmes īpašnieks nav laidis tirgū vai nav piekritis laist tirgū Eiropas Ekonomikas zonā), ņemot vērā sprieduma vispārīgo formulējumu, ir jāveic izpildes institūcijai, kura, veicot iepriekš minētos konstatējumus, balstās uz preču zīmes īpašnieka paziņojumiem vai tā sniegtajiem rīkiem (tostarp IT rīkiem un datubāzēm), savukārt iepriekšminēto izpildes institūcijas konstatējumu apstrīdēšana tiesā parastajā tiesvedībā ir izslēgta vai ierobežota, ņemot vērā to tiesiskās aizsardzības līdzekļu raksturu, kas ir pieejami atbildētājam nodrošinājuma procedūrā un izpildes procedūrā?

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 34., 35. un 36. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tie izslēdz Kopienas (pašlaik – ES) preču zīmes īpašnieka iespēju atsaukties uz aizsardzību, kas paredzēta Padomes Regulas (EK) Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par Kopienas preču zīmi 9. un 102. pantā (tagad Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi 9. un 130. pants), ja:

- Kopienas (ES) preču zīmes īpašnieks Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā un ārpus tās veic ar šo preču zīmi apzīmēto preču izplatīšanu tādējādi, ka tā tiek veikta ar pilnvaroto izplatītāju starpniecību, kuri var tālāk pārdot ar šo preču zīmi apzīmētās preces subjektiem, kas nav šo preču galapatērētāji, tikai tad, ja šie subjekti pieder oficiālajam izplatīšanas tīklam, savukārt pilnvarotajiem izplatītājiem ir jāiegādājas preces tikai no citiem pilnvarotajiem izplatītājiem vai no preču zīmes īpašnieka;

- ar preču zīmi apzīmētajām precēm nav nekāda marķējuma vai citu īpašu iezīmju, kas ļautu noteikt vietu, kurā preču zīmes īpašnieks ir laidis tās tirgū vai arī tas ticis darīts ar viņa piekrišanu;

- atbildētājs iegādājās ar preču zīmi apzīmētās preces Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā;

- atbildētājs saņēma no ar preču zīmi apzīmēto preču pārdevējiem paziņojumus, ka saskaņā ar tiesību normām šīs preces var tikt laistas tirgū Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā;

- ES preču zīmes īpašnieks nenodrošina nekādu IT rīku (vai citu rīku) un neizmanto marķējuma sistēmu, kas ļautu potenciālam ar preču zīmi apzīmētās preces pircējam pirms preces iegādes patstāvīgi pārbaudīt šo preču laišanas tirgū Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā likumīgumu, un atteicas veikt šādu pārbaudi pēc pircēja lūguma?

____________

1 OV 2017, L 154, 1. lpp.