Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 13. listopadu 2020 – UAB „Baltic Master“ v. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Věc C-599/20)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci původního řízení

Žalobkyně/Navrhovatelka: UAB „Baltic Master“

Žalovaný/Odpůrce: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Předběžné otázky

Musí být čl. 29 odst. 1 písm. d) nařízení Rady (EHS) č. 2913/921 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, a čl. 143 odst. 1 písm. b), e) nebo f) nařízení Komise (EHS) č. 2454/932 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, vykládány v tom smyslu, že kupující a prodávající je třeba považovat za osoby, které jsou ve spojení, v případech, kdy tak jako v projednávané věci neexistují žádné dokumenty (oficiální údaje) prokazující, že se jedná o obchodní společníky nebo o vztah kontroly, avšak okolnosti uzavírání transakcí jsou na základě objektivních důkazů typické nikoliv pro výkon hospodářské činnosti za běžných podmínek, nýbrž pro případy, kdy 1) existují obzvlášť úzké obchodní vztahy založené na vysokém stupni důvěry mezi stranami transakce, nebo kdy 2) jedna strana transakce kontroluje druhou nebo třetí osoba kontroluje obě strany transakce?

Musí být čl. 31 odst. 1 nařízení č. 2913/92 vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby byla celní hodnota určena na základě informací obsažených ve vnitrostátní databázi, jež se týkají jedné celní hodnoty zboží, které je stejného původu a kterému je přiřazena stejná položka TARIC, ačkoli nejde o podobné zboží ve smyslu čl. 142 odst. 1 písm. d) nařízení č. 2454/93?

____________

1 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. 1992, L 302, s. 1; Zvl. vyd. 02/04, s. 307).

2 Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. 1993, L 253, s. 1; Zvl. vyd. 02/06, s. 3).