Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 13. novembra 2020 – UAB „Baltic Master“/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(vec C-599/20)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: UAB „Baltic Master“

Žalovaný: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 29 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/921 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, a článok 143 ods. 1 písm. b), e) alebo f) nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/932 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva, vykladať v tom zmysle, že kupujúci a predávajúci sa považujú za prepojené osoby v takých prípadoch, keď ako v prejednávanej veci síce neexistujú dokumenty (oficiálne údaje), ktoré by preukazovali, že ide o spoločníkov alebo že sa navzájom kontrolujú, okolnosti uzatvorenia transakcií však na základe objektívnych dôkazov nie sú typické pre výkon hospodárskej činnosti za bežných podmienok, ale skôr pre prípady, v ktorých 1) existujú medzi stranami transakcie zvlášť blízke vzťahy založené na vysokej miere dôvery alebo 2) jedna strana transakcie kontroluje druhú, prípadne obe strany transakcie kontroluje tretia osoba?

Má sa článok 31 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2913/92 vykladať v tom zmysle, že zakazuje určenie colnej hodnoty na základe informácií uvedených vo vnútroštátnej databáze v súvislosti s colnou hodnotou tovaru, ktorý má rovnaký pôvod a hoci nie je podobný v zmysle článku 142 ods. 1 písm. d) nariadenia (EHS) č. 2454/93, je mu priradený rovnaký kód TARIC?

____________

1 Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v ES L 302, 1992, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307).

2 Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 1993, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3).