Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 13 november 2020 – UAB ‘Baltic Master’ mot Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Mål C-599/20)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i det nationella målet

Sökande: UAB „Baltic Master“

Svarande: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 29.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen1 och artikel 143.1 b, e eller f i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen2 tolkas så, att köparen och säljaren anses vara närstående personer när, såsom i förevarande fall, i avsaknad av handlingar (officiella uppgifter) som styrker ett affärskompanjonskap eller kontroll, omständigheterna kring ingåendet av transaktionerna, på grundval av objektiv bevisning, inte är kännetecknande för att ekonomisk verksamhet bedrivs på normala villkor, utan snarare är kännetecknande för fall där 1) det finns särskilt nära affärsförbindelser grundade på en hög grad av ömsesidigt förtroende mellan parterna i transaktionen, eller 2) en av parterna i transaktionen kontrollerar den andra parten eller båda parterna i transaktionen kontrolleras av tredje man?

2.    Ska artikel 31.1 i förordning (EEG) nr 2913/92 tolkas så, att det är förbjudet att fastställa tullvärdet på grundval av uppgifter som finns i en nationell databas avseende ett tullvärde på varor som har samma ursprung och som, även om de inte utgör liknande varor i den mening som avses i artikel 142.1 d i förordning (EEG) nr 2454/93, hänförs till samma Taric-nummer?

____________

1 Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 1992, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4)

2 Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 1993, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 10, s. 1)