Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgarien) den 23 mars 2021 – VS mot Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

(Mål C-180/21)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad Blagoevgrad

Parter i det nationella målet

Klagande: VS

Motpart: Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

Tolkningsfrågor

Ska artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680(1 ) av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF tolkas på så sätt att begreppen förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott, inom ramen för direktivets ändamål, ska tolkas som en uppräkning av aspekter av ett övergripande ändamål?

Är bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679(2 ) av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG tillämpliga på Republiken Bulgariens åklagarmyndighet i det hänseendet att upplysningar om en person, som åklagarmyndigheten i dess egenskap av personuppgiftsansvarig enligt artikel 3.8 i direktiv (EU) 2016/680 samlat in till en akt som upprättats avseende denna person för att utreda en misstanke om brott, får användas av åklagarmyndigheten inom ramen för dess försvar som part i ett tvistemålsförfarande, genom att uppge att denna akt upprättats, eller genom att lämna ut innehållet i akten?

2.1    Om denna fråga besvaras jakande:

Ska begreppet berättigat intresse i artikel 6.1 led f i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG tolkas på så sätt att det omfattar helt eller delvis utlämnande av uppgifter om en person som samlats in till en akt vid åklagarmyndigheten, vilken upprättats i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott, om utlämnandet sker inom ramen för den personuppgiftsansvariges försvar i ett tvistemålsförfarande, och är den registrerades samtycke uteslutet?

____________

(1 ) EUT L 119, 2016, s. 89.

(2 ) EUT L 119, 2016, s. 1