Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 17. marts 2021 – Harman International Industries mod AB SA

(Sag C-175/21)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Harman International Industries

Sagsøgt: AB SA

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 36, stk. 2, TEUF, sammenholdt med artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker 1 , og med artikel 19, stk. 1, andet afsnit, TEU, forstås således, at disse bestemmelser er til hinder for medlemsstaternes nationale domstoles praksis, hvorved domstolene:

-    når varemærkeindehaveres påstande om at forbyde indførsel, markedsføring, udbud, import og reklame for varer mærket med et EU-varemærke samt om at pålægge tilbagetrækning fra markedet eller destruktion af sådanne varer, tages til følge, og

-    i fuldbyrdelsesprocedurer med henblik på beslaglæggelse af varer mærket med et EU-varemærke,

i deres afgørelser henviser til »varer, der ikke er markedsført på Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke«, hvilket på grund af afgørelsernes generelle ordlyd medfører, at det overlades til fuldbyrdelsesmyndigheden at afgøre, hvilke varer – mærket med EU-varemærket – der er omfattet af disse påbud og forbud (dvs. at fastlægge, hvilke varer der ikke er blevet markedsført på Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke), og i forbindelse med fastlæggelsen er afhængig af varemærkeindehaverens erklæringer eller værktøjer (inklusive it-værktøjer og databaser) mens adgangen til at anfægte fuldbyrdelsesmyndighedens konklusioner for retten inden for rammerne af et anerkendelsessøgsmål er udelukket eller begrænset som følge af karakteren af de retsmidler, der tilkommer sagsøgte i forbindelse med sikring af kravet og under et fuldbyrdelsessøgsmål?

____________

1 EUT 2017, L 154, s. 1.