Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Obersten Gerichtshof (Österrike) den 13 november 2020 – UE mot ShareWood Switzerland AG och VF

(Mål C-595/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Obersten Gerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: UE

Motparter: ShareWood Switzerland AG, VF

Tolkningsfråga

Ska artikel 6.4 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)(1 ) tolkas på så sätt att flera avtal om köp av teak- och balsaträd som ingåtts mellan ett företag och en konsument, vilkas ändamål är att förvärva äganderätt till träden i syfte att efter förvaltning avverka träden och sälja dem med vinst, och avtalen för detta ändamål även omfattar ett arrendekontrakt och ett serviceavtal, ska anses vara ”avtal som avser sakrätt i fast egendom eller hyra av fast egendom” i den mening som avses i denna bestämmelse?

____________

(1 ) EUT L 177, 2008, s. 6.