Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 18. januára 2021 – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Ryanair DAC

(vec C-33/21)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľky: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Odporkyňa: Ryanair DAC

Prejudiciálna otázka

Má sa pojem „osoba zamestnaná najmä na území členského štátu, v ktorom má bydlisko“ uvedený v článku 14 ods. 2 písm. a) bode ii [nariadenia č. 1408/711 v znení zmien] vykladať rovnakým spôsobom ako pojem (v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach, právomoci a vo veciach individuálnych pracovných zmlúv [nariadenie (ES) č. 44/20012 ], ktorý článok 19 bod 2 písm. a) [tohto posledne uvedeného nariadenia], stále v oblasti letectva a palubného personálu [nariadenie Rady (EHS) č. 3922/913 ], definuje ako „miesto, kde zamestnanec obvykle vykonáva svoju prácu“ v zmysle judikatúry Súdneho dvora Európskej únie uvedenej v odôvodnení?

____________

1     Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 149, 1971, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35).

2     Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42).

3     Nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (Ú. v. ES L 373, 1991, s. 4; Mim. vyd. 07/004, s. 348).