Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Timişoara (Rumænien) den 26. januar 2021 – T.A.C. mod ANI

(Sag C-40/21)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Timişoara

Parter i hovedsagen

Sagsøger: T.A.C.

Sagsøgt: ANI

Præjudicielle spørgsmål

1)    Skal princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf, som er fastlagt i artikel 49 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, fortolkes således, at det også finder anvendelse på andre faktiske omstændigheder end dem, som formelt defineres som overtrædelser i den nationale lovgivning, men som kan sidestilles med en »anklage for en forbrydelse« som omhandlet i artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention, i lyset af de i Menneskerettighedsdomstolens praksis udviklede kriterier, navnlig kriteriet om strengheden af sanktionen, eksempelvis som i den af hovedsagen omfattede situation, hvor en vurdering af interessekonflikter kan medføre anvendelsen af den accessoriske sanktion om forbud mod at blive valgt til offentlige embeder i en periode på tre år?

2)    Hvis det første spørgsmål besvares bekræftende, skal princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf, som er fastlagt i artikel 49 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, da fortolkes således, at det er til hinder for en bestemmelse i den nationale gennemførelseslovgivning, i kraft af hvilken der, såfremt der konstateres en interessekonflikt med hensyn til en person valgt til et offentligt embede, automatisk i kraft af loven (ope legis) anvendes den accessoriske sanktion om forbud mod at blive valgt til offentlige embeder i en forhåndsbestemt periode på tre år, uden mulighed for at pålægge en sanktion, hvis omfang står i rimeligt forhold til overtrædelsen?

3)    Skal retten til at arbejde, som sikres ved artikel 15, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og retten til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, som sikres ved chartrets artikel 47, fortolkes således, at de er til hinder for en bestemmelse i den nationale gennemførelseslovgivning, i kraft af hvilken der, såfremt der konstateres en interessekonflikt med hensyn til en person valgt til et offentligt embede, automatisk i kraft af loven (ope legis) anvendes den accessoriske sanktion om forbud mod at blive valgt til offentlige embeder i en forhåndsbestemt periode på tre år, uden mulighed for at pålægge en sanktion, hvis omfang står i rimeligt forhold til overtrædelsen?

____________