Language of document :

Иск, предявен на 22 декември 2006 г. -Pascual Garcia / Комисия

(Дело F-145/06)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: César Pascual Garcia (Мадрид, Испания) (представители: B.Cortese и C.Cortese, адвокати)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

- да се отмени решението на генералния директор на JRC - Joint Research Centre (Съвместния изследователски център) на Комисията (JRC) от 7 април 2006 г., връчено на ищеца на 17 април 2006 г., с което последният отказва да вземе предвид кандидатурата му за посочената в обявление COM/2005/2969 - B/3/B*11 - JRC.I.04 - IHCP - Ispra свободна длъжност и добавя забележка в списъка с резерви за бъдещи назначения от конкурс EPSO/B/23/04 1, с която се информират службите на Комисията, че кандидатът не отговаря на изискванията за заемане на конкурсната длъжност;

- да се отмени, доколкото е необходимо, решението на Органа по назначаване (ОН) на Комисията от 22 септември 2006 г., връчено на ищеца на 13 ноември 2006 г., с което се отхвърля неговата жалба № R/400/06;

- да се осъди ответникът да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, който успешно издържал общ конкурс EPSO/B/23/04, не е бил назначен от JRC, тъй като генералният му директор счел, че ищецът не отговаря на изискванията за заемане на конкурсната длъжност.

Според иска на ищеца атакуваното решение: i) е опорочено от злоупотреба с процедурата, доколкото неправомерно подменя оценката на неговото образование и опит, направена от конкурсната комисия, при това без последната да е допуснала явна грешка; ii) нарушава правната рамка, установена с обявлението за конкурса; iii) е опорочено от явна грешка в оценката, както и, поради своя нелогичен характер, от явна липса на мотиви; iv) нарушава принципа на защита на оправданите правни очаквания.

Освен това ищецът изтъква, субсидиарно, че атакуваното решение нарушава принципа на равнопоставено третиране. В случай, че нарушението на този принцип произтича от текста на обявлението за конкурса, то конкурсът би следвало да бъде обявен за незаконен по смисъла на член 241 от Договора за ЕО.

____________

1 - Обява за общ конкурс EPSO/B/23/04 за съставяне на списък с резерви за бъдещи назначения на технически служители (B 5/B 4) в областите "Проучване" и "Техника" (ОВ C 81 A от 31.3.2004, стр. 17).