Language of document :

Kanne 22.12.2006 - Pascual García v. komissio

(Asia F-145/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: César Pascual García (Madrid, Espanja) (edustajat: asianajajat B. Cortese ja C. Cortese)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Euroopan yhteisöjen komission JRC - Joint Research Centren (JRC) pääjohtajan 7.4.2006 tekemä päätös, joka annettiin kantajalle tiedoksi 17.4.2006, on kumottava siltä osin kuin siinä ei otettu huomioon kantajan hakemusta avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa KOM/2005/2969 - B/3/B*11 - JRC.I.04 - IHCP - Ispra tarkoitettuun virkaan ja siltä osin kuin siinä liitettiin kilpailun EPSO/B/23/041 varallaololuetteloon huomautus, jossa komission yksiköille ilmoitettiin, että kantajan osalta hakemuksen huomioon ottamisen edellytykset eivät täyty

komission nimittävän viranomaisen 22.9.2006 tekemä päätös, joka annettiin kantajalle tiedoksi 13.11.2006 ja jolla hylättiin kantajan oikaisuvaatimus nro R/400/06, on tarvittaessa kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

JRC ei ottanut palvelukseen kantajaa, joka on kilpailussa EPSO/B/23/04 menestynyt hakija, koska JRC:n pääjohtaja katsoi, että kantajan osalta hänen hakemuksensa huomioon ottamisen edellytykset tässä kilpailussa eivät täyttyneet.

Kantaja väittää kanteessaan, että i) riidanalaisessa päätöksessä on kyse menettelyn väärinkäytöstä, koska siinä muutettiin perusteettomasti kilpailun valintalautakunnan arviota, joka koski kantajan tutkintoja ja työkokemusta, vaikka valintalautakunta ei ollut tehnyt ilmeistä arviointivirhettä, että ii) riidanalaisessa päätöksessä meneteltiin kilpailuilmoituksessa asetettujen oikeudellisesti sitovien edellytysten vastaisesti, että iii) riidanalaisessa päätöksessä on tehty ilmeinen arviointivirhe ja sen perustelut ovat epäloogisuuden johdosta huomattavan puutteelliset ja että iv) riidanalaisella päätöksellä loukataan luottamuksensuojan periaatetta.

Toissijaisesti riidanalaisella päätöksellä loukataan kantajan mukaan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Siinä tapauksessa, että tämän periaatteen loukkaaminen johtuu kilpailuilmoituksen määräyksistä, kyseinen kilpailuilmoitus on todettava EY 241 artiklassa tarkoitetulla tavalla laittomaksi.

____________

1 - Ilmoitus avoimesta kilpailusta EPSO/B/23/04 varallaololuettelon laatimiseksi myöhempää palvelukseen ottamista varten tutkimuksen ja tekniikan alan teknisistä toimihenkilöistä (B5/B4) (EUVL C 81, 31.3.2004, s. 17).