Language of document :

11. detsembril 2006 esitatud hagi - Speiser versus parlament

(Kohtuasi F-146/06)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Michael Alexander Speiser (Neu-Isenburg, Saksamaa) (esindaja: F. Theumer)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

Tühistada kostja 11. septembri 2006. aasta otsus nr 115521 hageja personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 kohaselt 31. märtsil 2006. aasta esitatud kaebuse kohta, mis puudutab kodumaalt lahkumise toetuse maksmist;

kohustada kostjat maksma hagejale tagasiulatuvalt alates 3.10.2005 kodumaalt lahkumise toetust vastavalt personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktile a;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes asus 3. oktoobril 2005 ERP-ED fraktsiooni teenistusse ajutise teenistujana, vaidlustab tema kodumaalt lahkumise toetuse taotluse rahuldamata jätmise. Hageja on seisukohal, et ta on esitanud toetuse saamiseks vajalikud tõendid ja dokumendid ning täidab kõik tingimused.

____________