Language of document :

Иск, предявен на 18 декември 2006 година - Continolo / Комисия

(Дело F-143/06)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Donato Continolo (Duino, Италия) [представители: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz и R. Albelice, адвокати]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението на Комисията от 3 януари 2006 г., с което се отпуска и изчислява пенсията на ищеца, тъй като същото зачита периода от 11 юни 1981 г. до 1 март 1983 г., в който ищецът е бил в отпуск по лични причини (ОЛП), като една година, 5 месеца и 6 дни стаж за пенсиониране вместо една година, 8 месеца и 20 дни стаж за пенсиониране;

да се отмени решението на Комисията от 5 септември 2006 г., с което се отхвърля жалбата на ищеца;

да се укажат на Комисията последиците от отмяната на оспорваните решения, по-специално по отношение на придобития процент, определен понастоящем на 66,66666 %, който следва да бъде преизчислен, за да се вземат предвид месеците януари и февруари 1983г.;

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, бивше длъжностно лице в Комисията, се е пенсионирал, считано от 1 януари 2006 г. С иска си той оспорва решението на Комисията, с което се отпуска и изчислява пенсията му, тъй като от същото не е видно, че са били изцяло зачетени придобитите по време на ОЛП права, които ищецът е прехвърлил към пенсионната система на Общността.

Ищецът твърди, от една страна, че е налице нарушение на принципа за защита на законните очаквания, на принципа за добро управление и на задължението за полагане на грижа, а от друга - че е налице явна грешка в преценката, както и неизпълнение на задължението за мотивиране.

____________