Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2006 r. - Continolo przeciwko Komisji

(Sprawa F-143/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Donato Continolo (Duino, Włochy) (przedstawiciele: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz i R. Albelice, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Komisji z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie nadania i wyliczenia uprawnień emerytalnych skarżącego w zakresie, w jakim uwzględnia ona okres urlopu z przyczyn osobistych (CCP) od dnia 11 czerwca 1981 r. do dnia 1 marca 1983 r. tylko w wysokości 1 roku 5 miesięcy i 6 dni zamiast 1 roku 8 miesięcy i 20 dni;

uchylenie decyzji Komisji z dnia 5 września 2006 r. oddalającej zażalenie skarżącego;

wskazanie Komisji skutków, jakie pociąga za sobą uchylenie zaskarżonych decyzji w szczególności w odniesieniu do procentu nabytych uprawnień wynoszącego obecnie 66,66666%, który musi zostać ponownie obliczony by uwzględnić miesiąc styczeń i luty 1983 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, były urzędnik Komisji jest na emeryturze od dnia 1 stycznia 2006 r. W swej skardze kwestionuje decyzję Komisji w sprawie nadania i wyliczenia uprawnień emerytalnych w zakresie, w jakim z decyzji tej wynika, że uprawnienia, które nabył w trakcie CCP i których transfer dokonany został do systemu wspólnotowego, nie zostały w całości uwzględnione.

Skarżący podnosi naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, zasady dobrej administracji i obowiązku staranności oraz wystąpienie oczywistego błędu w ocenie, a także naruszenie obowiązku uzasadnienia.

____________