Language of document :

22. detsembril 2006 esitatud hagi - Bleyaert versus nõukogu

(Kohtuasi F-144/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Eric Bleyaert (Maldegem, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus jätta hageja lisamata nende ametnike nimekirja, kes valiti välja 2005. aasta sertifitseerimismenetluse raames koolituse läbimiseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on nõukogu ametnik palgaastmel AST 8, kandideeris 2005. aasta sertifitseerimismenetlusele. Kuigi tema nimi oli nende isikute esialgses nimekirjas, kes olid välja valitud läbima 2005. aasta sertifitseerimismenetluse raames koolitust, ei olnud teda siiski kantud 22. mail 2006 avaldatud lõplikku nimekirja, mille ametisse nimetav asutus kinnitas, võttes arvesse sertifitseerimismenetluse ühiskomitee arvamust. Nimetatud komisjon oli hageja ära kuulanud 17. mail 2006.

Hageja esitab oma hagi toetuseks kõigepealt väite põhjendamiskohustuse rikkumisest, mida kinnitab veelgi asjaolu, et ametisse nimetav asutus ei vastanud tema kaebusele. Peale selle viitab hageja veel personalieeskirjade artikli 45a rikkumisele ja personalieeskirjade nimetatud artikli üldiste rakendussätete artikli 5 rikkumisele. Ühiskomiteel, kes võis ära kuulata vaid esialgse nimekirja vaidlustanud ametnikke, ei olnud õigust teda välja kutsuda. Hageja leiab, et igal juhul on rikutud võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna ühiskomitee ei kuulanud ära kõiki ametnikke, kelle nimi oli esialgses nimekirjas.

____________