Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 22 maja 2008 r. - Pascual-García przeciwko Komisji

(Sprawa F-145/06)1

(Służba publiczna - Konkurs otwarty - Warunki kwalifikacyjne - Wymagane doświadczenie zawodowe - Odmowa przyjęcia kandydata wpisanego na listę rezerwową -Uznanie komisji konkursowej i organu powołującego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Cesar Pascual-García (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: B. Cortese i C. Cortese, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora generalnego Wspólnego Centrum Badawczego Komisji z dnia 7 kwietnia 2006 r. odrzucającej kandydaturę skarżącego na stanowisko objęte ogłoszeniem o wakacie COM/2005/2969 - B*3/B*11 - IHCP - Iskra i wprowadzającej wzmiankę na liście rezerwowej laureatów konkursu EPSO/B/23/04 informującą służby Komisji, że skarżący nie spełnia warunków kwalifikacyjnych konkursu.

Sentencja wyroku

Decyzja dyrektora generalnego Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 7 kwietnia 2006 r., odrzucającej kandydaturę C. Pascual García na stanowisko objęte ogłoszeniem o wakacie COM/2005/2969 i wprowadzającej wzmiankę na liście rezerwowej laureatów konkursu EPSO/B/23/04, informującą służby Komisji, że skarżący nie spełnia warunków kwalifikacyjnych, jest nieważna.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 56 z 10.3.2007, s.42.