Language of document : ECLI:EU:F:2007:143

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

12 юли 2007 година

Дело F-143/06

Donato Continolo

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионни права — Явна недопустимост“

Предмет: Жалба на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Continolo иска отмяна на решението на Комисията от 3 януари 2006 г. за отпускане и изчисляване на пенсията му, доколкото за изчисляването ѝ Комисията отчита периода от 11 юни 1981 г. до 1 март 1983 г., в който той е бил в отпуск по лични причини, само като една година, пет месеца и шест дни стаж за пенсиониране вместо една година, осем месеца и двадесет дни стаж за пенсиониране, както и отмяна на решението на органа по назначаването от 5 септември 2006 г., с което се отхвърля жалбата по административен ред на г‑н Continolo срещу посоченото по-горе решение от 3 януари 2006 г.

Решение: Отхвърля жалбата като явно недопустима. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Предварителна жалба по административен ред — Идентичност на предмет и основание

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

Съгласно член 91, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица дадена жалба е допустима само ако срещу засягащия интересите на длъжностното лице акт преди това е била подадена жалба до органа по назначаването по реда на член 90, параграф 2 в предвидения в този член тримесечен срок.

Жалбата на длъжностно лице срещу решение на администрацията, с което се определя пенсията му, е недопустима, когато предварителната жалба по административен ред е подадена срещу последващо решение на администрацията за отхвърляне на искането му за изплащане със задна дата на вноските по общностната пенсионна схема. Всъщност доколкото жалбата е подадена срещу първото решение, тя не е предшествана от предварителна жалба по административен ред със същия предмет и следователно не отговаря на изискването по член 91, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица. Освен това дори да се приеме, че с жалбата по административен ред — доколкото тя се отнася до изчисляването на пенсията на жалбоподателя от администрацията — се оспорва и законосъобразността на първото решение и следователно че тя е подадена и срещу него, тя е трябвало да бъде подадена в предвидения в Правилника срок.

(вж. точки 18 и 22—24)