Language of document : ECLI:EU:F:2007:143

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 12. julija 2007

Zadeva F-143/06

Donato Continolo

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Prenos pokojninskih pravic – Očitna nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero D. Continolo predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 3. januarja 2006, s katero mu je bila podeljena in izplačana pokojnina, ker se je za izračun pokojninskih pravic obdobje od 11. junija 1981 do 1. marca 1983, ko je bil na dopustu iz osebnih razlogov, upoštevalo samo kot eno leto, pet mesecev in šest dni namesto eno leto, osem mesecev in dvajset dni, skupaj z odločbo organa za imenovanja z dne 5. septembra 2006 o zavrnitvi njegove pritožbe zoper zgoraj navedeno odločbo z dne 3. januarja 2006.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Istovetnost predmeta in vzroka

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

Na podlagi člena 91(2) Kadrovskih predpisov je tožba dopustna le, če je bila pri organu za imenovanja prej vložena pritožba v smislu člena 90(2) Kadrovskih predpisov zoper akt, ki posega v položaj, v roku treh mesecev, določenem v tem členu.

Tožba uradnika zoper odločbo uprave o določitvi njegovih pokojninskih pravic je nedopustna, ker je bila predhodna pritožba vložena zoper poznejšo odločbo uprave, s katero je bila zavrnjena njegova prošnja za plačilo prispevkov za nazaj v pokojninski sistem Skupnosti. Namreč, ker pred tožbo, ki je vložena zoper prvo odločbo, ni bila vložena predhodna pritožba z enakim predmetom, ta tožba ne izpolnjuje zahteve iz določb člena 91(2) Kadrovskih predpisov. Poleg tega, ob domnevi, da je pritožbo, če se nanaša na izračun pokojninskih pravic tožeče stranke s strani uprave, mogoče obravnavati, kot da izpodbija tudi zakonitost prve odločbe, in da se posledično šteje, da je podredno vložena zoper to odločbo, bi morala biti vložena v roku, določenem v Kadrovskih predpisih.

(Glej točke 18 in od 22 do 24.)