Language of document : ECLI:EU:F:2008:103

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (δεύτερο τμήμα)

της 4ης Σεπτεμβρίου 2008

Υπόθεση F-147/06

Adriana Dragoman

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπαλληλική υπόθεση – Γενικός διαγωνισμός – Αποκλεισμός από τις προφορικές εξετάσεις»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία η A. Dragoman ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως της εξεταστικής επιτροπής του γενικού διαγωνισμού EPSO/AD/44/06 περί καταρτίσεως εφεδρικού πίνακα προσλήψεων γλωσσομαθών νομικών (AD 7) που έχουν ως κύρια γλώσσα τους τη ρουμανική, της 27ης Οκτωβρίου 2006, με την οποία βαθμολογήθηκε με βαθμό 18/40 στις γραπτές εξετάσεις β΄, καθώς και την ακύρωση της αποφάσεως της εξεταστικής επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2006, περί απορρίψεως της αιτήσεως επανεξετάσεώς της.

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται. Κάθε διάδικος φέρει τα δικά του δικαστικά έξοδα.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι – Διαγωνισμός – Εξεταστική επιτροπή – Οργάνωση της εργασίας

2.      Υπάλληλοι – Διαγωνισμός – Εξεταστική επιτροπή – Σύνθεση – Ικανότητα μελών να αξιολογήσουν αντικειμενικά τις επιδόσεις των εξεταζομένων

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα III, άρθρο 3)

3.      Υπάλληλοι – Διαγωνισμός – Υποχρέωση των κοινοτικών οργάνων να εξασφαλίζουν για όλους τους υποψηφίους εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων

4.      Υπάλληλοι – Διαγωνισμός – Εξεταστική επιτροπή – Απόρριψη υποψηφιότητας – Υποχρέωση αιτιολογήσεως – Έκταση – Διαφύλαξη του απορρήτου των εργασιών

(Άρθρο 253 ΕΚ· Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 25, εδ. 2· παράρτημα III, άρθρο 6)

5.      Υπάλληλοι – Διαγωνισμός – Αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψηφίων – Εξουσία εκτιμήσεως της εξεταστικής επιτροπής – Απόφαση περί μη εγγραφής στον πίνακα επιτυχόντων – Υποχρέωση αιτιολογήσεως – Έκταση

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα III)

6.      Υπάλληλοι – Πρόσληψη – Εφαρμοστέοι κανόνες – Δυνατότητα επικλήσεως εθνικού δικαίου – Αποκλείεται

1.      Ουδεμία διάταξη του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων (ΚΥΚ) απαγορεύει σε εξεταστική επιτροπή διαγωνισμού να χρησιμοποιεί τη γαλλική ως γλώσσα εργασίας.

(βλ. σκέψεις 43 και 44)

2.      Η σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής ενός διαγωνισμού, για να είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του ΚΥΚ και του άρθρου 3 του παραρτήματος ΙΙΙ του ΚΥΚ, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει την αντικειμενική εκτίμηση των επιδόσεων των εξεταζομένων με κριτήριο τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες.

Ορθογραφικά και συντακτικά λάθη των διορθωτών στο δελτίο αξιολογήσεως γραπτής δοκιμασίας δεν θέτουν, από τη φύση τους και λαμβανομένης υπόψη της πιέσεως που δέχονται τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής διαγωνισμού με μεγάλη συμμετοχή, εν αμφιβόλω τις επαγγελματικές ικανότητες και την αντικειμενικότητα των μελών της εξεταστικής επιτροπής.

(βλ. σκέψεις 49 και 52)

Παραπομπή:

ΠΕΚ: 13 Σεπτεμβρίου 2001, T‑160/99, Svantesson κ.λπ. κατά Συμβουλίου, Συλλογή Υπ.Υπ. 2001, σ. I‑A‑175 και II‑799, σκέψη 32

3.      Δυνάμει των αρχών της χρηστής διοικήσεως και της ίσης μεταχειρίσεως εναπόκειται στα κοινοτικά όργανα να εξασφαλίζουν υπέρ όλων των υποψηφίων του διαγωνισμού την όσο το δυνατόν περισσότερο εύρυθμη και ομαλή διενέργεια των δοκιμασιών. Προς τούτο, η διοίκηση υποχρεούται να φροντίζει για την καλή οργάνωση του διαγωνισμού.

Εντούτοις, η δημοσίευση της συνθέσεως της εξεταστικής επιτροπής διαγωνισμού τρεις ημέρες πριν την έναρξη των δοκιμασιών, αντί των δέκα πέντε περίπου ημερών που προέβλεπε η προκήρυξη του διαγωνισμού, δεν μπορεί να καταστήσει παράνομη την απόφαση της εξεταστικής επιτροπής περί βαθμολογήσεως με συγκεκριμένο βαθμό υποψηφίου που δεν αποδεικνύει ότι, αν είχε λάβει γνώση της συνθέσεως της εξεταστικής επιτροπής εντός της προβλεπομένης από την εν λόγω προκήρυξη προθεσμίας, θα μπορούσε να είχε λάβει διαφορετικό βαθμό.

(βλ. σκέψεις 67 έως 69)

Παραπομπή:

ΠΕΚ: 3 Μαρτίου 1993, T‑44/92, Delloye κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 1993, σ. II‑221, σκέψη 24· 9 Νοεμβρίου 1999, T‑102/98, Παπαδέα κατά Επιτροπής των Περιφερειών, Συλλογή Υπ.Υπ. 1999, σ. I‑A‑211 και II‑1091, σκέψη 68

4.      Η υποχρέωση αιτιολογήσεως μιας βλαπτικής αποφάσεως, που προβλέπουν το άρθρο 253 ΕΚ και το άρθρο 25, δεύτερο εδάφιο, του ΚΥΚ, αποσκοπεί, αφενός, στο να παράσχει στον ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες ενδείξεις ώστε να γνωρίσει αν η απόφαση είναι ή δεν είναι βάσιμη και, αφετέρου, στο να καταστήσει δυνατό τον δικαστικό έλεγχο.

Όσον αφορά τις αποφάσεις εξεταστικής επιτροπής διαγωνισμού, αυτή η υποχρέωση αιτιολογήσεως πρέπει να συμβιβάζεται με την τήρηση του απορρήτου που περιβάλλει τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής βάσει του άρθρου 6 του παραρτήματος ΙΙΙ του ΚΥΚ. Το απόρρητο αυτό θεσπίστηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των εξεταστικών επιτροπών διαγωνισμού και η αντικειμενικότητα των εργασιών τους, καθόσον αυτές προστατεύονται από εξωτερικές παρεμβάσεις και πιέσεις, προερχόμενες είτε από την ίδια την κοινοτική διοίκηση είτε από τους υποψηφίους είτε από τρίτους. Συνεπώς, η τήρηση του απορρήτου αυτού αποκλείει τόσο τη δημοσιοποίηση της στάσεως που τήρησαν τα μέλη εξεταστικής επιτροπής όσο και την αποκάλυψη οποιουδήποτε στοιχείου που αφορά εκτιμήσεις προσωπικής ή συγκριτικής φύσεως σχετικά με τους υποψηφίους.

Λαμβανομένου υπόψη του απορρήτου που πρέπει να περιβάλλει τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής, γνωστοποίηση των βαθμών που έλαβε ο υποψήφιος στις διάφορες δοκιμασίες συνιστά επαρκή αιτιολογία των αποφάσεων της εξεταστικής επιτροπής. Μια τέτοια αιτιολογία δεν θίγει τα δικαιώματα των υποψηφίων. Τους επιτρέπει να πληροφορηθούν την εκτίμηση των επιδόσεών τους και να εξακριβώσουν, ενδεχομένως, ότι πράγματι δεν έλαβαν τον βαθμό που απαιτείτο από την προκήρυξη του διαγωνισμού προκειμένου να τους επιτραπεί η συμμετοχή σε ορισμένες δοκιμασίες ή στο σύνολο των δοκιμασιών.

(βλ. σκέψεις 75 έως 78)

Παραπομπή:

ΔΕΚ: 26 Νοεμβρίου 1981, 195/80, Michel κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή 1981, σ. 2861, σκέψη 22· 4 Ιουλίου 1996, C‑254/95 P, Κοινοβούλιο κατά Innamorati, Συλλογή 1996, σ. I‑3423, σκέψεις 23 και 24

ΠΕΚ: 23 Ιανουαρίου 2003, T‑53/00, Angioli κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2003, σ. I‑A‑13 και II‑73, σκέψη 67· 27 Μαρτίου 2003, T‑33/00, Martínez Páramo κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2003, σ. I‑A‑105 και II‑541, σκέψεις 43 και 44· 19 Φεβρουαρίου 2004, T‑19/03, Κωνσταντοπούλου κατά Δικαστηρίου, Συλλογή Υπ.Υπ. 2004, σ. I‑A‑25 και II‑107, σκέψεις 27, 32 και 33

5.      Λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία εξουσία εκτιμήσεως που διαθέτει η εξεταστική επιτροπή διαγωνισμού για να αποτιμήσει τα αποτελέσματα των δοκιμασιών του διαγωνισμού, η εξεταστική επιτροπή δεν υποχρεούται, κατά την αιτιολόγηση της αποτυχίας ενός υποψηφίου σε μια δοκιμασία, να διευκρινίζει ποιες απαντήσεις του υποψηφίου κρίθηκαν ανεπαρκείς ή να εξηγεί γιατί οι απαντήσεις αυτές κρίθηκαν ανεπαρκείς.

Κατά συνέπεια, η εξεταστική επιτροπή εκπληρώνει την υποχρέωση αιτιολογήσεως που υπέχει, γνωστοποιώντας στον υποψήφιο τόσο τον βαθμό που έλαβε σε μια γραπτή δοκιμασία, όσο και αντίγραφο του ίδιου του γραπτού, καθώς και το δελτίο αξιολογήσεως που αφορά τη δοκιμασία αυτή, δελτίο που επιτρέπει στον υποψήφιο να διακρίνει τα κριτήρια αξιολογήσεως που δέχθηκε η εξεταστική επιτροπή και να γνωρίσει την εκτίμησή της όσον αφορά την ποιότητα της επιδόσεώς του σύμφωνα με τις παραμέτρους που είχαν εκ των προτέρων καθορισθεί.

(βλ. σκέψεις 79, 82 και 84)

Παραπομπή:

ΠΕΚ: Κωνσταντοπούλου κατά Δικαστηρίου, προπαρατεθείσα, σκέψη 34

6.      Η διαδικασία προσλήψεως των κοινοτικών υπαλλήλων διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του ΚΥΚ και των πράξεων που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή του. Υπό τις συνθήκες αυτές, ένας υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεστεί λυσιτελώς, έναντι αποφάσεως εξεταστικής επιτροπής διαγωνισμού, ότι η εξεταστική επιτροπή παραβίασε εθνικό δίκαιο.

(βλ. σκέψεις 88 και 89)